Yazdır

İLAN

T.C.

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1043

Davacılar FİLİZ BALKAN, DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 499946/0 sicil numarasında kayıtlı davacı(Borçlu) DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 07/11/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 07/02/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, borçlu şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, borçlu şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
07/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen geçici komiser heyeti olan Dr.Murat TOSUN,Bengü ATASEVER ve Mustafa KINACI'nın görevleriningeçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/1043 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 04/04/2019 günü saat 14:00'da yapılacağı,
56806046612 TC Kimlik Numaralı FİLİZ BALKAN'ın geçici mühletin uzatılmasına ilişkin talebinin REDDİ ile bu kişi hakkında verilen geçici mühlet kararı ile tensip ile birlikte verilen tüm tedbirlerin KALDIRILMASINA karar verildiği
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.18/02/2019
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
ADI SOYADI : Mustafa KINACI
ADI SOYADI : Dr.Murat TOSUN
ADI SOYADI : Bengü ATASEVER YÜZBAŞIOĞLU