Yazdır

Seda İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi Konkordato Komiserliğinden Alacaklıları Bildirime Davet İlanı

İlgi: Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/858 sayılı dosyası
1-) Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/858 E. sayılı dosyasında verilen 24.04. 2019 tarihli karar uyarınca, Seda İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aynı tarihten başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verildiği, Dr. Mehmet Çelebi CAN, Ercan ÇALI ve Makine.Müh. Ahmet Olcay ERGİN'den oluşan komiser heyetinin görevinin kesin mühlette de devamına karar verildiği,
2-) İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 299*uncu maddesi uyarınca yukarıda unvanı belirtilen şirketten alacağı bulunanların işbu yazının Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilanından (sonraki tarihli olan esas alınacaktır) itibaren onbeş gün içerisinde komiser heyet üyesi Ercan ÇALI'nın işyeri olan Fevzi Çakmak 2 Sokak 38/18, Kızılay-Çankaya-ANKARA adresine alacaklarını bildirmesi gerektiği,
3-) Şahsen bildirimin, bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi; tüzel kişilerde imza sirküleri ibrazıyla) veya Avukatlık Kanunu m. 35 uyarınca avukat olan vekil marifetiyle yapılabileceği; bildirimin posta yoluyla yapılmak istenmesi halinde, yukarıda iki numaralı başlıkta belirtilen adrese gönderilecek iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla da bildirim yapılabileceği, süresinden sonra heyetimize ulaşan bildirimlerin dikkate alınmayacağı, bildirimde bulunan alacaklıların kendilerine ait adres, telefon gibi iletişim bilgilerini de sunması gerektiği
4-) Adresi bilinen alacaklılara, işbu yazının bir suretinin iadeli taahhütlü mektupla gönderileceği, ancak bunların alacaklarını bildirimlerindeki on beş günlük sürenin, yukarıda iki numaralı başlıkta ayrıntısı açıklanan ilan tarihine göre tayin olunacağı,
5-) Alacakların bildiriminde,

a. Alacağın sebebinin, alacağı ispat eden belgenin tasdikli suretinin, alacağın Türk Lirası üzerinden miktarının, vadesinin, anapara ve varsa kesin mühlet tarihine (24.04.2019) kadar işlemiş olan faiz olmak üzere ayrı ayrı değerinin, dayanağı ve açıklamalı hesap tablosuyla birlikte sunulması gerektiği,

b. Alacağın çekişmeli (dava-icra-arabulucu seviyesinde gibi), rehinli, adi ya da imtiyazlı alacaklardan olup olmadığının bildirilmesi gerektiği, -

c. Rehinli alacaklarda ayrıca; rehnin dayanağı, rehin belgesi, resmi senet, rehnin nevi, bedeli, faiz oranı, işlemeye başladığı tarih, varsa rehnin teminatı dışında kalan alacak tutarı, ayrıntılı hesap tablosu ve dayanaklarının bildirilmesi gerektiği,

d. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ve değerleme usulünün bildirilmesi gerektiği,

6-) Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.