Yazdır

T.C. ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2019/64 Esas

İLAN

  • BÜLENT ÇELİK - TCK. 444 616 33438 ,
  • MUSTAFA SERKAN ALT AY - T.C.K. 335 561 87390
  • PİMA TEKSTİL SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (Çorlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019 / 64 E Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI
1- Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 19366 sicil numarasında kayıtlı “Ergene 1 OSB Vakıflar OSB Mah. D. 100 Cad. No: 33/1 Ergene / TEKİRDAĞ” adresinde faaliyet gösteren PİMA TEKSTİL SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ ile Şirket Ortakları BÜLENT ÇELİK - TCK. 444 616 33438 ile MUSTAFA SERKAN ALTAY - T.C.K. 335 561 87390, Çorlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/64 E sayılı dosyasında, 24.06.2019 tarihinden, başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Haşan Ali SAĞLAM’ ın Konkordato Komiseri olarak görevlendirildiği,

2- Yukarıda unvanı yazılı şirket ve Şirket Ortakları Davacılardan ALACAKLI OLANLARIN, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, cari hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu'nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğinin “Rumeli Mahallesi Kumru Cad. Belediye Konutları Aydede 5 Blok No:91 Daire:3 Çorlu/TEKİRDAĞ” adresine, tatil günleri hariç 09:30- 12:30; 13.30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri ve yahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerektiği,

3- Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

4- Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 24.01.2019 tarihinden önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun'un imkân tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

5- İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,

6- Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, (PİMA TEKSTİL SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ ile Şirket Ortakları BÜLENT ÇELİK - TCK. 444 616 33438 ile MUSTAFA SERKAN ALTAY - T.C.K. 335 561 87390) 'nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.12/07/2019


KONKORDATO KOMİSERİ:
Başvuru Adresi
Konkordato Komiseri
SMMM Hasan Ali SAĞLAM

Hasan Ali SAĞLAM
Rumeli Mahallesi Kumru Caddesi Belediye Konutları SMMM
Aydede 5 Blok No:91 D:3 Çorlu /TEKİRDAĞ Bağımsız Denetçi