Yazdır
KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İflas ertelenmesi davasının ilanen tebliği

KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890089
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ STAR HABER 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/605 Esas
Tebligat Konusu
:
S.S. DOĞANTAYKENT KONUT YAPI KOOP
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

ALTINCI BAP: İflas yoliyle takip
----------------------------------------------------------------------
-II - İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP:
---Yargılama usulü:
------Madde 158 - (Değişik madde: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 26)
Alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde l66 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahele veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, icra dosyasını celbeder ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflas talebini gerek itiraz ve defileri umumi hükümler dairesinde tetkik ve intac eder. Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflasına karar verilir.
---İflas kararının tebliği ve ilanı:
------Madde 166 - (Değişik madde: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 79)
İflas kararı, iflas dairesine bildirilir.
(Değişik 2. fıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 30) Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz.
İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da aynı suretle bildirilir ve ilan olunur.
----------------------------------------------------------------------
-III - KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ:
--B) İFLAS YOLU İLE TAKİP:
---İflas davası:
----a) İtiraz veya şikayet olunmaması:
------Madde 173 - (Değişik madde: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 88)
Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikayette de bulunmazsa, alacaklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini istiyebilir.
(Ek 2. fıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 35) İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda borcun ödenmediği, itiraz ve şikayette de bulunmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini 158 inci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflasına karar verilir. Şu kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmi bir belge ibraz ederse iflas yolu ile takip talebi ve iflas davası düşer.
Borçlu, ticaret mahkemesine 65 inci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme mazereti yerinde görürse iflas davasını 174 üncü madde uyarınca karara bağlar.
----------------------------------------------------------------------
-IV - DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ
--Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas:
---A - Alacaklının talebi:
------Madde 177 - Aşağıdaki hallerde alacaklı evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi borçlunun iflasını isteyebilir.
1- Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz, taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle kaçar, alacaklıların haklarını ihlal elen hileli muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs eder yahut haciz yoliyle yapılan takip sırasında mallarını saklarsa;
2- Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa;
3- 308 inci maddedeki hal varsa;
4- İlama müstenit alacak icra emriyle istenildiği halde ödenmemişse
Türkiye’de bir yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlu dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye çağırılır.
(Ek fıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 36) Bu Kanunun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası burada da uygulanır.
---B - Borçlunun müracaatiyle:
------Madde 178 - (Değişik madde: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 93)
(Değişik f1. ıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 37) TARİHÇE İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe iflasa karar verilemez.
(Ek 2. fıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 37) İflas talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. Alacaklılar iflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
İflasa tabi bir borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan haciz borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup da kalanı muaccel ve vadesi bir sene içinde hulül edecek diğer borçlarını ödemeye yetişmiyorsa borçlu derhal aczini bildirerek iflasını istemeye mecburdur.
----------------------------------------------------------------------
-V - İFLASIN KALDIRILMASI:
------Madde 182 - Borçlu bütün alacaklılarının taleplerinin geri aldıklarına dair bir beyanname veya tekmil alacakların itfa olunduğu hakkında bir vesika gösterir veya akdolunun konkordato tasdik edilirse mahkeme, iflasın kalkmasına ve borçlunun serbestçe tasarrufu için mallarının kendisine iadesine karar verir.
(Değişik 2. fıkra: 02.03.2005 - 5311 S.K/Madde 14) YÜRÜRLÜK İflasın kaldırılmasına, alacak hakkındaki taleplerin kaydı için muayyen müddetin bitmesinden iflasın kapanmasına kadar karar verilir. İflasın kaldırılması hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.
İflasın kaldırıldığı ilan olunur.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
YEDİNCİ BAP: İflasın hukuki neticeleri
----------------------------------------------------------------------
-I - BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ:
---Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler:
------Madde 185 - Üzerinde rehin bulunan mallar rehin sahibi alacaklının rüçhan hakkı mahfuz kalmak suretiyle masaya girer ve iflas idaresi tarafından en yakın ve münasip zamanda paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları çıkarıldıktan sonra rehinli alacaklıya hakkı verilir. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 51) BİLGİ Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde iflastan sonra da masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.
Rehinin kıymeti rehinle temin edilen alacağa kafi gelmiyeceği borsa rayiciyle tahakkuk eder ve mürtehin rehnin satılmasını istemezse rehin, masadan muvakkaten çıkarılır.
Rehinli alacak sahibi bu işlere ait muamelelerden dolayı icra mahkemesine şikayet hakkını haizdir.
(Değişik 4. fıkra: 28.02.2018 - 7101 S.K/Madde 4) TARİHÇE 210 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca masa hakkında faydalı olmayacağı anlaşıldığı için kapatılıp mühürlenen yerlerin, üzerinde rehin bulunmasa dahi, ilk alacaklılar toplanması tarafından da uygun bulunması halinde iflas idaresince derhal satışı yapılır.
(Ek 5. fıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 38) Bu maddeye göre yapılacak satışlar, 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SEKİZİNCİ BAP: İflasın tasfiyesi:
----------------------------------------------------------------------
-I. MASANIN TEŞKİLİ:
--Tasfiyenin tatili:
------Madde 217 - Masaya ait hiç bir mal bulunmazsa iflas dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve ilan eder. Bu ilanda alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflasa mütaallik muamelelerin tatbikına devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı yazılır.
----------------------------------------------------------------------
-II. ALACAKLILARI DAVET:
--Basit tasfiye:
------Madde 218 - İflas dairesince defteri tutulan mallar bedelinin tasfiye masraflarını koruyamıyacağı anlaşılırsa basit tasfiye usulü tatbik olunur.
Bu takdirde iflas dairesi, alacaklıları yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilecek müddet içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeğe ilanla davet eder. Bu müddet içinde alacaklılardan biri masrafları peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebilir.
Basit tasfiyede iflas dairesi alacaklıların menfaatlerine muvafık surette malları paraya çevirir ve başka merasime mahal kalmaksızın alacakları tahkik ve sıralarını tayin ederek bedellerini dağıtır.
Tasfiyenin kapandığı ilan olunur.

--Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı:
------Madde 219 - (Değişik 1. fıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 44) TARİHÇE Tasfiye adi şekilde yapılacak ise, iflas dairesi 208 inci maddeye göre vereceği karar tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde keyfiyeti 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan eder. Bu maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi esas alınır.
İlanda:
1 - Müflisin hüviyeti, yerleşim yeri ve iflasın açıldığı tarih;
2 - Alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını ve istihkaklarını ilandan bir ay içinde kaydettirmeleri ve delillerinin (senetler ve defterler hulasaları v.s.) asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri, (pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için müddet uzatılabilir.)
3 - Hilafına haraket cezai mes’uliyeti müstelzim olmak üzere müflisin borçlularının aynı müddet içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri;
4 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartiyle bunları aynı müddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai mes’uliyete uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları;
5 - İlandan nihayet on gün içinde toplanmak üzere alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulunmağa hakları olduğu yazılır.
----------------------------------------------------------------------
-IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ:
--Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar:
------Madde 234 - (Değişik 1. fıkra: 06.06.1985 - 3222 S.Kanun/Madde 29) TARİHÇE İflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usule göre ilan yoluyla haberdar eder.
İddialarının tamamı veya bir kısmı reddedilen yahut iddia ettikleri sıraya kabul edilmiyen alacaklılara doğrudan doğruya haber verilir.
----------------------------------------------------------------------
-V. MASANIN TASFİYESİ
--İkinci alacaklılar toplanması:
------Madde 237 - (Değişik 1. fıkra: 09.11.1988 - 3494 S.Kanun/Madde 50) TARİHÇE İflas idaresi, alacakların tespit işini yaptıktan sonra, 232 nci maddedeki sürenin bitiminde alacakları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen alacaklılar ile sıra cetveline kayıt davası açmış alacaklılardan 235 inci maddeye göre katılmalarına karar verilmiş olanları da ikinci toplantıya ilanla davet eder.
İlan, en az yirmi gün evvel yapılır ve ilanın birer nüshası alacaklılara gönderilir.
Konkordato teklifi hakkında müzakere cereyan edecekse davette bu cihet de bildirilmelidir.
Toplantıya iflas memuru veya muavini reislik eder. 221 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları burada da caridir.
--Artırmanın ilanı:
------Madde 242 - Satış ilanında artırmanın yapılacağı yer gün ve saat yazılır. Satılan taşınmaz ise ilan en aşağı bir ay evvel yapılır. İlanda satış şartlarının iflas dairesinde ne günden itibaren görüleceği dahi gösterilir.
İpotek alacaklısına ilandan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir.
----------------------------------------------------------------------
-VII. İFLASIN KAPANMASI:
--Nihai rapor ve kapanma kararı:
------Madde 254 - Paralar dağıtıldıktan sonra idare iflasa hükmeden mahkemeye son bir rapor verir.
Mahkeme iflasın idaresinde hata ve noksan görürse icra mahkemesine bundan haber verir.
Mahkeme, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı verir.
(Ek fıkra: 02.03.2005 - 5311 S.K/Madde 15) YÜRÜRLÜK İflasın kapanması hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.
İflas dairesi kapanmayı ilan eder.BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2016/605
Davacı S.S. DOĞANTAYKENT KONUT YAPI KOOP. tarafından HASIMSIZ açılan (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
1- Davanın KABULÜ İLE, TTK.377. Ve İİK. 179. Maddesi gereğince, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğünün 28997/Merkez sicil numarasındakayıtlı davacı SINIRLI SORUMLU DOĞANTAY KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ 'nin 24/09/2018 günü saat 12:18itibarı ile İFLASININ ERTELENME SÜRESİNİN BİR YIL SÜRE İLE UZATILMASINA,
Erteleme süresinin bitiminde erteleme süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağının kayyım raporları,Kooperatifin mali durumu ve iyileştirme projesinin gerçekleşme koşulları gözetilerek süre bitiminde yeniden değerlendirilmesine.
2- a) Davacı kooperatife İİK. 179/a. 2. fıkra ve TTK. 377. maddesiuyarınca, geçici kayyım olan, Erciyes Üni. İİBF. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural'ın erteleme ile birlikte kayyım (Denetim kayyımı) olarak atanmasına.
b) Kayyımın erteleme süresince görev yapmasına, kararın ivedi olarak kayyıma bildirilerek yemini yaptırılmak sureti ile görevine başlamasına, kayyımın görev süresinin erteleme süresi kadar olduğuna.
c) İİK. 179/a- 3.fıkra gereğince, TTK. nun KooperatifinYönetim Kuruluna verdiğigörev ve yetkileri ile kanuni temsil yetkisi saklı kalması kaydı ile, bu görev ve yetkilerin kullanılması ve alınacak kararlar ile yapılacak faaliyet ve işlemlerin geçerliliğinin kayyımınonayına bağlı tutulmasına.
d) Kayyımın, hem Kooperatifin mal varlığının korunması ve hem de alacaklarının korunması ve alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmesine.
e) Kayyımın karar tarihinden itibaren göreve başlamak sureti ile öncelikle TTK. 376. maddesi gereğince, Kooperatifin mal varlığının tespiti bakımından envanter tanzimi, başlangıç bilanço ve rapor dönemlerine ilişkin ara bilançolarla nihai bilançolar ve Kooperatif mali durum cetvellerini düzenlemek görevi verilmek sureti ile, karar tarihinden itibaren davacı Kooperatifçe dosyaya sunulan iyileştirme projelerine göre, iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesini denetleme ve gözetleme görevinin verilerek, Kooperatifin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmasına. Raporların mahkeme veznesine yatırılacak avanstan karşılanmak suretiyle müdahil ve itirazda bulunan alacaklılara tebliğine.
f) Kooperatifin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyım tarafından rapor süresi beklenmeksizin İİK. 179/b-Son fıkrası gereğince derhal mahkememize bilgi ve rapor sunulmasına. Böyle bir olumsuz gelişmenin meydana gelmesi halinde dosyanın erteleme süresi beklenmeksizin resen ele alınmasına.
g) Kayyımın görev ve yetkilerinin kullanılması veya kapsamında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde mahkememize başvurularak karar alınmasına.
h) Kayyıma borçların ödenmesi konusunda alacaklı taraflarla görüşme, gerek gördükleri takdirde gerekli anlaşmaları yapma ve alacaklılarla mutabakata varılması halinde alacaklar komitesi oluşturma görev ve yetkisinin verilmesine.
ı) Kayyıma aylık 1.700 TL net ücret takdiri ile kooperatifin mali bünyesinden karşılanmasına ve her ayın en geç son günü itibariyle bu ödemenin yapılmasına.Kayyım ücretinin ödenmesi konusunda Kooperatifin mali bünyesinden karşılanması ile ilgili uygulamada aksaklık meydana gelmesi halinde kayyım ücretinin peşin olarak yatırılmasının istenebileceği yönünde talep olması halinde bu hususta erteleme döneminde karar verilebileceğine.
J) Kooperatif hesaplarının ve nakit akışının kontrolü bakımından Kooperatif alacaklarının kayyım tarafından açılacak bir banka hesabı ile takip ve kontrol edilmesine. Alacaklılara yapılacak ödemelerin ve Kooperatif alacaklarına ilişkin yapılacak tahsilatların bu hesapta toplanmasına. Bu hususta kayyıma görev ve yetki verilmesine.
3- Mahkememizce iflasın ertelenmesi talebi üzerine 19/03/2015 tarihinde alınan tedbirlerden;
a) İİK. 179/b maddesi gereğince, mahkememizce verilen tedbir kararlarından, 1- a bendindeki İİK. 206. maddesinin 1. sırasında olan alacaklara ilişkin olanları hariç olmak üzere, HMK 389ve İİK. 179/a ve b maddeleri göz önünde bulundurularak 6183 S.Y. ya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere, diğer alacaklılar tarafından yapılmış olan tüm icra takiplerinin yapılacak takiplere ilişkin tüm ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına.
b) Aynı kararın 1-b) ve 2-a-b) bentlerindeki Kooperatif adına kayıtlı gayrimenkul tapu kayıtlarına ve motorlu araçlara ve hisse devrinin önlenmesi bakımından Ticaret Sicil Memurluğu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Kooperatif kayıtlarına konulan ihtiyati tedbirin devamına.
c) 3). bendindeki davacı Kooperatifin borç altına girmesini engelleyecek şekilde çek tanzim etmesinin senet düzenlenmesinin alacak devir ve temlik etmesi işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Kooperatifin devamı için zorunlu harcamalar nedeni ile kayyımın iznine bağlı olarak önceden miktarları kayyıma bildirilmek ve belgelere eklenmek suretiyle çek senet keşide ve temlike kayyım kontrol ve denetimi altında kayyımın onayı şartı ile izin verilmesine.
d)4). bendindeki İİK. 179/b maddesi gereğince erteleme sırasında taşınır taşınmaz veya ticari işletme rehni nedeni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipler başlatılabileceğinden veya başlamış takiplere devam edilebileceğinden bu takipler nedeni ile muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli malın satışının gerçekleştirilmesinin yasa hükümleri göz önüne alınarak durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına.
4-Tedbirlerin infazı konusunda Kayseri Nöbetçi İcra Müdürlüğünün görevlendirilmesine.
5- a) İflasın ertelenmesine ilişkin kararın hüküm özetinin İİK. 179/a-son maddesi , İİK.166.maddesi gereğince tirajı 50.000. üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte davacı Kooperatifin muamele merkezi olan Kayseri de yayınlanan yerel gazetelerden birinde ve Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine.
b) Aynı şekilde hüküm özetinin İİK.166/2. maddesi gereğince Tapu Sicil Müdürlüklerine,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,Ticaret Sicil memurluğuna,Gümrük ve Posta İdaresine, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odalarına, Vergi Dairelerine bildirilmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığına,özel yasalar gereği Noterler Birliği ve Kayseri’deki Noterlere bildirilmek üzere Noterler Odası Başkanlığına, Bankalara duyurulmak üzere Türkiye Bankalar Birliğine,Menkul Kıymet Borsalarına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine.Masrafların alınan avanstan karşılanmasına. Duruşmada hazır bulunanlara tebliğ tarihinden itibaren geçerli sair alacaklılar yönünden ise ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 10 gün içinde istinaf – Temyiz yoluna başvurulabileceği aksi takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.