Yazdır

İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

AHMET TUNÇ TEREKESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN İ.İ.K. NUN 219. MADDESİ GEREĞİNCE İFLAS USULÜ İLE ADİ TASFİYEYE BAŞLANMASI VE BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI İLANI Dosya No : 2019/27 TerekeKarabükİli, Eflaniilçesi, Osmanlılar Köy/Mahallesi Cilt:47, Hane: 34’de nüfusa kayıtlı, Hasan ve Şerife’denolma, 30.08.1953 doğumlu, 43082083356 TC kimlik nolu AHMET TUNÇ’un 02.01.2019 tarihinde vefatı sonrası İstanbul 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/222 Esas – 2019/304 Karar sayılı kesinleşmiş kararı ile mirasının en yakın mirasçıları tarafından reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmiş olup, terekesinin, İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/27 Tereke sayılı dosyasında verilen 01.06.2019 tarihli karar ile T.M.K.’nun 612, İ.İ.K.’nun 219 ve Yönetmeliğinin 54’ncü maddeleri doğrultusunda iflas usulü ile tasfiyesine ve tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından, İstanbul, Şişli, Abide-i Hürriyet Cad. Yasemin Apt, No:209, Kat:5 D:13 adresinde mesleki faaliyette bulunan Av. İbrahim Bülbül’ün tasfiye memuru atanmasınakarar verilmiş olduğundan;
Müteveffadan alacaklı olanlarla, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K.nun 220 nci maddesine göre ilandan itibaren ON GÜN içinde İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/26 Tereke sayılı dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerinin (senet, defter hülasası vs.) asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,
Aksine davranış cezai sorumluluğu gerektirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı süre içinde kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarını bildirmeleri,
Müteveffanın mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların, üzerindeki hakları mahfuz kalmak kaydıyla, ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine veya tasfiye memuruna tevdi etmeleri, aksi takdirde, kabul edilebilir mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
Birinci Alacaklılar Toplanmasının 10.01.2020 Cuma günü, saat 14.00 de İstanbul 3.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya kendilerini yetkili bir avukatile temsil ettirmeleri, müteveffa ile müşterek borçlu olanların ve kefillerinin veya müteveffanın borcunu ödemeyi tekeffül edecek olanların da bu toplantıda hazır bulunmaları T.M.K. nun 612, İ.İ.K. nun 166, 180, 219 ve 220 nci maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 22.10.2019