Yazdır
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mahsul buğday ve selektör altı buğday ihale ile satılacaktır

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068779
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceyhan/Adana
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi kapsamında mal ve hizmetlerin alımı ile TİGEM tarafından üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerle, üretim artıklarının satışı ve satış ihaleleri, satılacak, satın alınacak her türlü malın teslim, tesellüm, bedellerinin tahsil ve tediyesi ile ilgili tüm işlemleri kapsar.


İlan usul ve esasları:
Madde 40 - (1) İhaleye konulacak işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü ilanı gerektiriyorsa, ihale Resmi Gazete veya diğer gazeteler ile mahalli yayın araçlarının bir veya birkaçında ilan edilir.
(2) (Değişik fıkra: 31.12.2016 - 29935 (3. mük.) s. R.G. Yön./15. md.) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’ye, İşletmelerde 100.000,00 TL’ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’ye kadar olan işlerde gazetelere ilan verilmesi mecburi değildir. Bu durumda teklif isteme usulü uygulanabileceği gibi diğer duyuru usullerinden bir veya birkaçı ile yetinilebilir. Yarar görüldüğü takdirde gazete ilanı da yapılabilir.
(3) (Değişik fıkra: 31.12.2016 - 29935 (3. mük.) s. R.G. Yön./15. md.) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’nin, işletmelerde 100.000,00 TL’nin, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’nin üzerindeki alım ve satım işlerinde işin mahiyetine göre mahalli gazete, yüksek tirajlı bir gazete veya Resmi Gazete’de olmak üzere en az birinde ilan edilir.
(4) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya gerek görülmesi halinde ilan, aynı süreler içinde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılarak yapılır ve belediye hoparlörleri ile ilan edilir.
(5) Ayrıca, ihalelere katılımın arttırılması amacıyla ihale konusu işi yapabilecek veya teklif verebilecek firma veya kuruluşlara yazılı bilgi verilebilir ve bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile ayrıca ilan edilebilir.
(6) İlanla ihale tarihleri arasındaki süre on günden aşağı olamaz. Zaruri hallerde bu süre onay makamının onayı ile beş güne indirilebilir. İlanın birden fazla yapılması halinde ilk ilan ile ihale günü arasındaki süre on gün, son ilan ile ihale günü arasındaki süre üç günden az olamaz. Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.
(7) Yurt dışı ihalelerde idarece yarar görüldüğü taktirde yeterli rekabeti sağlamak amacı ile yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. Bu durumda ilan, ihale gününden en az otuz gün önce yapılır. Ayrıca, ihale şartları ticaret müşavirlikleri aracılığı ile veya TİGEM tarafından yazılı olarak faks ile de firmalara duyurulabilir.
(8) Belirli firmaların tekelinde olan işlerde ilgili bütün firmalar yazılı veya sözlü olarak haberdar edilmek ve bu husus belgelendirilmesi kaydıyla ilana çıkılmayabilir.
(9) Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amil’i mütehassıs bir firmadan temini gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bunlardan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.
(10) Pazarlık usulü ile yapılacak alım-satım işlerinde idare ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MAHSUL BUĞDAY VE SELEKTÖR ALTI BUĞDAY

SATIŞI İLANIDIR

  1. İşletmemizin 2019 yılı İstihsali 130.780 Kg Mahsul Buğday (Golia) , 408.800 Kg Mahsul Buğday (Basribey-95) , 320.200 Kg Mahsul Buğday Ceyhan-99 Karışık), 600.000 Kg Selektör Altı Buğday (Golia), 85.000 Kg Selektör Altı Buğday (Basribey-95 ), 53.000Kg selektör Altı Buğday (Ceyhan-99 Karışık) ve 30.000 Kg Selektör Altı Buğday (Gökkan) 8 parti halinde artırma usulü ile İşletmemizde satışa sunulacaktır.
  2. İhale 12.11.2019 günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ikinci ihale 19.11.2019 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
  3. Tahmin edilen bedel ve teminata ilişkin esaslar:

Parti No.

CİNSİ ÇEŞİDİ

Miktar

(Kg)

Muhammen Birim

Fiyat (TL/Kg)

Muhammen Tutar(TL)

Geçici Teminat % 5

1

Mahsul Buğday Golia

130.780

1,40

183.092,00

9.154,60

2

Mahsül Buğday Basribey-95

208.800

1,40

292.320,00

14.616,00

3

Mahsül Buğday Basribey-95

200.000

1,40

280.000,00

14.000,00

4

Mahsül Buğday Ceyhan-99 Karışık

320.200

1.40

448.280,00

22.414,00

5

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

6

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

7

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

8

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

MAHSÜL BUĞDAY TOPLAM:

859.780

1,40

1.203.692,00

60.184,60

SELEKTÖRALTI BUĞDAY TOPLAM

768.000

1,00

768.000,00

38.400,00

GENEL TOPLAM

1.971.692,00

98.584,60

  1. Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %5’i olup, kati teminat da ihale sonucunda oluşan tutarın %10’u kadar olacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartname işletmemizden ücretsiz olarak alınabilecektir.
  3. İhale ile ilgili geçici teminatlar işletmemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Vakıf Bank Ceyhan Şubesindeki TR76 0001 5001 5800 7300 8782 71nolu hesaba da yatırılabilecektir.
  4. İhale konusu mahsulün teslim yeri İşletme Harman yeridir. Resmi İşlemler İşletme İdari Binasında yürütülecektir.
  5. Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ