Yazdır
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balyalı arpa sapı ve balyalı yulaf sapı satılacaktır

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046574
Şehir : Malatya / Akçadağ
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Prizmatik Balyalı Yulaf Sapı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Akçadağ/ MALATYA
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi kapsamında mal ve hizmetlerin alımı ile TİGEM tarafından üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerle, üretim artıklarının satışı ve satış ihaleleri, satılacak, satın alınacak her türlü malın teslim, tesellüm, bedellerinin tahsil ve tediyesi ile ilgili tüm işlemleri kapsar.


İlan usul ve esasları:
Madde 40 - (1) İhaleye konulacak işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü ilanı gerektiriyorsa, ihale Resmi Gazete veya diğer gazeteler ile mahalli yayın araçlarının bir veya birkaçında ilan edilir.
(2) (Değişik fıkra: 31.12.2016 - 29935 (3. mük.) s. R.G. Yön./15. md.) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’ye, İşletmelerde 100.000,00 TL’ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’ye kadar olan işlerde gazetelere ilan verilmesi mecburi değildir. Bu durumda teklif isteme usulü uygulanabileceği gibi diğer duyuru usullerinden bir veya birkaçı ile yetinilebilir. Yarar görüldüğü takdirde gazete ilanı da yapılabilir.
(3) (Değişik fıkra: 31.12.2016 - 29935 (3. mük.) s. R.G. Yön./15. md.) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’nin, işletmelerde 100.000,00 TL’nin, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’nin üzerindeki alım ve satım işlerinde işin mahiyetine göre mahalli gazete, yüksek tirajlı bir gazete veya Resmi Gazete’de olmak üzere en az birinde ilan edilir.
(4) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya gerek görülmesi halinde ilan, aynı süreler içinde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılarak yapılır ve belediye hoparlörleri ile ilan edilir.
(5) Ayrıca, ihalelere katılımın arttırılması amacıyla ihale konusu işi yapabilecek veya teklif verebilecek firma veya kuruluşlara yazılı bilgi verilebilir ve bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile ayrıca ilan edilebilir.
(6) İlanla ihale tarihleri arasındaki süre on günden aşağı olamaz. Zaruri hallerde bu süre onay makamının onayı ile beş güne indirilebilir. İlanın birden fazla yapılması halinde ilk ilan ile ihale günü arasındaki süre on gün, son ilan ile ihale günü arasındaki süre üç günden az olamaz. Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.
(7) Yurt dışı ihalelerde idarece yarar görüldüğü taktirde yeterli rekabeti sağlamak amacı ile yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. Bu durumda ilan, ihale gününden en az otuz gün önce yapılır. Ayrıca, ihale şartları ticaret müşavirlikleri aracılığı ile veya TİGEM tarafından yazılı olarak faks ile de firmalara duyurulabilir.
(8) Belirli firmaların tekelinde olan işlerde ilgili bütün firmalar yazılı veya sözlü olarak haberdar edilmek ve bu husus belgelendirilmesi kaydıyla ilana çıkılmayabilir.
(9) Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amil’i mütehassıs bir firmadan temini gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bunlardan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.
(10) Pazarlık usulü ile yapılacak alım-satım işlerinde idare ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BALYALI ARPA SAPI VE BALYALI YULAF SAPI SATIŞ İHALESİ

  1. İşletmemizin 2019 yılı İstihsali, 650 ton prizmatik balyalı Arpa sapı ve 150 ton prizmatik balyalı Yulaf sapı açık artırma usulü ile partiler halinde İşletmemizde satılacaktır. Balyaların yaklaşık ağırlıkları 350- 450 Kg arasındadır. Balyalar işletmemiz Yeniköy mevkii Sığırcılık tesislerinde olup, Gidiş-Dönüş 40 Km.dir.
  2. 17/09/2019 günü saat 14.00’te Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Akçadağ/ MALATYA adresinde yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ikinci ihale, 24/09/2019 günü aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

  1. TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Tahmin edilen miktar, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

Prt
No
CİNSİ MEVKİİ
MİKTAR
(Kg)
MUHAM. BEDEL
(₺/Kg)
TUTARI
(₺)
GEÇİCİ TEMİNAT
%10 (₺)
1 Prizmatik Balyalı Yulaf Sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 50.000 0,50 25.000,00 2.500,00
2 Prizmatik Balyalı Yulaf Sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 50.000 0,50 25.000,00 2.500,00
3 Prizmatik Balyalı Yulaf Sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 50.000 0,50 25.000,00 2.500,00
4 Prizmatik Balyalı Arpa sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 75.000 0,50 37.500,00 3.750,00
5 Prizmatik Balyalı Arpa sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 75.000 0,50 37.500,00 3.750,00
6 Prizmatik Balyalı Arpa sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 100.000 0,50 50.000,00 5.000,00
7 Prizmatik Balyalı Arpa sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 100.000 0,50 50.000,00 5.000,00
8 Prizmatik Balyalı Arpa sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 100.000 0,50 50.000,00 5.000,00
9 Prizmatik Balyalı Arpa Sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 100.000 0,50 50.000,00 5.000,00
10 Prizmatik Balyalı Arpa Sapı Yeniköy Sığırcılık Mevki (Açıkalan) 100.000 0,50 50.000,00 5.000,00
TOPLAM 800.000 400.000,00 ₺ 40.000,00 ₺

  1. Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %10’u olup, kati teminat da ihale sonucunda oluşan tutarın %20’si kadar olacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartname işletmemizden ücretsiz olarak alınabilecektir.

  1. İhaleye girebilme şartları,

İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)Kanuni İkametgâhı olması,
b)Geçici Teminat vermesi,
c)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve İmza Sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

  1. İhale ile ilgili geçici teminatlar işletmemiz veznesine yatırılabileceği gibi, T.C. ZİRAAT BANKASI AKÇADAĞ ŞUBESİ IBAN NO: TR12 0001 0004 0005 9943 7852 37 nolu hesaba da yatırılabilecektir.

TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Orhan KURT Ahmet KARAKEÇE
Ticaret Şefi İşletme Müdürü


ADRES:
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Akçadağ/MALATYA
Telefon ve Faks No: 0 422 421 41 72- 421 41 75
Elektronik Posta : Sultansuyu @tigem.gov.tr