Yazdır
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 19. MOTORLU PİYADE TUGAY İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Ağaç dalında zeytin tanesi ve fıstık çamı kozalakları satılacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 19. MOTORLU PİYADE TUGAY İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077208
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE KÖRFEZ 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali Çetinkaya Kışlası ve Alb. İhsan Kuranel Kışlasında Bulunan Ağaçlardaki 2 Kısım, Dalında, Zeytin Tanesi  (3.925 KG.) ve Fıstık Çamı Kozalağı (1.020 KG.) Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı - Edremit/BALIKESİR
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Esaslar 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Temel ilkeler:
Madde 5 -
(1) Yurt içine veya yurt dışına yapılacak satış, kiralama, tahsis, lisans verme, teknoloji transferi, hibe, mübadele ve yardımlar, bu Esasların 9 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine ilgili Bakanın onayı ile yapılır.
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda bulunan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje veya ön çalışmalarda tahsis edilebilir.
(3) Yurt dışına yönelik yapılacak satış, kiralama, lisans verme, teknoloji transferi, hibe, mübadele ve yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığına dair Dışişleri Bakanlığının mütalaası ile gerçekleştirilir.
(4) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara hibe edilen her türlü mal veya hizmetin amaca aykırı kullanımında veya hibe edilen kurum ve kuruluş tarafından kullanımından vazgeçilmesi durumlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin geri alma hakkı saklıdır. Yurt dışı hibelerinde hibeye konu olan protokol, sözleşme veya anlaşma hükümleri uygulanır.
(5) Kiralama ve tahsis işlemlerinde bedel süre, ödeme şekli, teslim ve iade, bakım ve onarım, işletme ve idame koşulları gibi ihtiyaç duyulan hususların detaylı olarak belirtildiği bir sözleşme, protokol veya anlaşma düzenlenebilir.
(6) Teknoloji transferi veya lisans verilmesinde amaç, kapsam, sınır, süre, konu, koşul, sağlanan her türlü hak, imkan, denetim ihtiyacı, uyuşmazlık hali çözümü ve telif hakkı gibi hususları ihtiva eden nihai metne ilişkin Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı aranır.
(7) Satış, lisans verme, kiralama, teknoloji transferi, hibe, tahsis, mübadele ve yardımlara ilişkin taşınır malların envanter işlemleri ilgili mevzuatına göre yürütülür.
(8) Yurt içinde kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için tahsis edilen taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, mübadele edilmesi, hibe edilmesi ve bu taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetten gayri ayni hak tesisi yapılamaz. Ancak;
a) İşin devamlılık arz etmemesi kaydıyla taşınmaz mal tahsisleri, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine ilgili Bakanın onayı ile yapılır.
b) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla özel kuruluş kanunları ile kurulan vakıflara yapılan tahsis işlemleri dışında, yurt içinde özel nitelikteki kurum ve kuruluşlar ile şahıslara yapılan taşınmaz mal tahsis işlemlerinde de tahsis bedeli ilgili Bakanlıkça, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.
(9) 3212 sayılı Kanuna göre yapılacak her türlü faaliyet ve işlemler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 3212 sayılı Kanun uyarınca elde edilen kaynaklara dayanılarak, gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine ilgili Bakanlık yetkilidir.
(10) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların satışı, kiralanması, mübadelesi, bedelsiz tahsisi ve hibe edilmesi bu Esasların kapsamı dışındadır. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje veya ön çalışmalarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için tahsis edilen taşınmazların kamu veya özel kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz tahsisi Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanın onayı ile gerçekleştirilir.
(11) Bu Esaslar çerçevesinde yurt içindeki özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara yapılacak satış ve kiralama işlemlerinde saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınır.


BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İHALE İLANI

AĞAÇ DALINDA ZEYTİN TANESİ VE FISTIK ÇAMI KOZALAKLARI SATILACAKTIR.
19’UNCU MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı sorumluluk alanları (Edremit ve Burhaniye) içerisinde yer alan aşağıda cinsi, miktarı, yazılı AĞAÇ DALINDA ZEYTİN TANESİ VE FISTIK ÇAMI KOZALAĞI SATIŞI 3212 Sayılı Kanunun 7 ‘nci Maddesi ve MSY 310-6 (B) Yönergesi kapsamında Kapalı Teklif Açık Artırma Usulüne göre satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin
1.1. Adresi: 19'UNCU MOT.P.TUG.K.LIGI ALI ÇETINKAYA KISLASI 10300 EDREMİT/BALIKESİR
1.2. Telefon ve faks numarası: 0 266 373 44 83 – 0 266 373 44 84

2. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı: 19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali Çetinkaya Kışlası ve Alb. İhsan Kuranel Kışlasında Bulunan Ağaçlardaki 2 Kısım, Dalında, Zeytin Tanesi (3.925 KG.) ve Fıstık Çamı Kozalağı (1.020 KG.) Satışı

3. Teslim yeri/işin yapılacağı yerler: 19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışlasında (Edremit) ve Albay İhsan KURANEL Kışlasında (Burhaniye) bulunan ürün veren (Mahsuldar) Zeytin Ağaçları ve Çam Ağaçlarından toplanacaktır.

4. İşin başlama ve bitirilme tarihleri: : Sözleşmenin imzalanması ve ihale bedelinin yatırılmasından/ödenmesinden itibaren işe başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 30 takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

5. Uygulanacak İhale usulü: Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,
6.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik fotokopisi,
6.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik fotokopisi,
6.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli,
6.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 10 TRY (ON Türk Lirası) karşılığı, 19’ uncu Mot. P. Tug. K. lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Edremit/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. İhalenin:
8.1. İhalenin Yapılacağı yer : 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR
8.2. İhalenin Tarihi ve saati: 15.11.2019 - 10:00

9. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar 19’ uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11. Sözleşmenin türü ve süresi: İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden 90 (doksan) gün süreli birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12. Tekliflerin geçerlilik süresi: İhale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

13. Geçici teminat:
13.1. İstekliler tahmin edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Tahmin edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
13.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28.02.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
13.3. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.