Yazdır

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
4 ADET KANTAR KİRAYA VERİLECEKTİR

SIRA NO

KONUM

NİTELİK

ADA

PARSEL

ALAN
(M2)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH

SAAT

1

Bozan Mahallesi

Kantar

134

21

10.006,35

4.166,67 TL

125,00 TL

12.07.2019

14.00

2

Tuzyaka Mahallesi

Kantar

144

5

9.026,7

3.416,67 TL

102,50 TL

12.07.2019

14.05

3

Yeşilyurt Mahallesi

Kantar

119

1

67.025,45

3.958,33 TL

118,74 TL

12.07.2019

14.10

4

Zincirlikuyu Mahallesi

Kantar

361

1

4,078,41

4.166,67 TL

125,00 TL

12.07.2019

14.15

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait olan Bozan , Tuzyaka, Yeşilyurt, Zircirlikuyu Mahallelerinde bulunan 4 adet kantar kiraya verilecektir. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin c bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile 12.07.2019 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00’ da Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

 2. İhaleye her kantar için ayrı ayrı teklif verilecektir. İstekliler birden fazla kantar için teklif verilebilir.

 3. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 20 TL karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.

 4. İhaleye katılmak için isteklilerin 12.07.2019 Cuma günü, Saat 10.00’ a kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 5. İsteklilerin getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi

 • Şartname bedeli makbuzu

 • Geçici Teminat (Muhammen bedelin % 3’ü)

 • Kimlik fotokopisi (Gerçek kişi ise)

 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

 • Tebligat için yerleşim yeri belgesi ; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.