Yazdır
BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular ruhsat sahaları ihale edilecektir

BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İLANI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  3.Kat Toplantı Salonu.                     Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası Çırpan Mah.  2.Güçlü Sok. No:2 Kat:3 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BURSA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İLANI


1- İhale Konusu İşler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa-Akçalar mevkii, H21d2 / H21c2 paftaları ve 4.991,65 hektar alana sahip, ER-3335859 nolu, aşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0647015 0659631 0659720 0647007
Yukarı (X) 4449805 4451255 4447731 4445458


2) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Keramet mevkii, G22c3 / H22b2 paftaları ve 500,00 hektar alana sahip, ER-3275446 nolu, aşağıda koordinatları verilen saha ve 53 lt/sn kaynak,

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0710500 0710500 0708000 0708000
Yukarı (X) 4488000 4486000 4486000 4488000


3) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çaybaşı mevkii, H22d3 / H22d4 paftaları ve 2.218,64 hektar alana sahip, ER-3233141 nolu, aşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA
Sağa (Y) 0678562 0679125 0680825 0680414 0680825 0679626 0681000
Yukarı (X) 4433500 4433000 4433825 4435141 4435825 4437709 4440000
8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA
Sağa (Y) 0681000 0687000 0687000 0682000 0680000 0676700
Yukarı (X) 4438000 4438000 4436000 4436000 4431000 4433500


4) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Karacakaya mevkii, I23a2 pafta ve 1.314,91 hektar alana sahip,
ER-3203458 nolu, aşağıda koordinatları verilen saha,

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
Sağa (Y) 0728000 0731000 0731000 0729810 0729000 0728000
Yukarı (X) 4430999 4431000 4426468 4426758 4430000 4430000
2.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0727000 0725000 0725000 0727000
Yukarı (X) 4424000 4424000 4426000 4426000
3.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0729354 0730286 0729833 0729000
Yukarı (X) 4426000 4424000 4424000 4426000


5) Bursa İli, İnegöl İlçesi, İnayet-Elmaçayır-Pınarcık mevkii, H22c4 / I22b2 / H22c3 / I22b1 paftaları ve 2.458,02 hektar alana sahip, ER-3324563 nolu, aşağıda koordinatları verilen saha,

1.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
Sağa (Y) 0705325 0702800 0702800 0702700 0702700 0700000 0700000 0700200
Yukarı (X) 4425337 4425336 4426000 4426000 4425337 4425337 4426799 4426799
1.POLİGON 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y) 0700001 0703000 0703000 0704686 0705000 0705000 0705325
Yukarı (X) 4426999 4427000 4430998 4430999 4430812 4430611 4430618
2.POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA
Sağa (Y) 0695829 0695800 0695800 0693546 0693546 0695485 0695829
Yukarı (X) 4429999 4428607 4428025 4428026 4431000 4430998 4430514


6) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu mevkii, H22a4 pafta ve 2.564,84 hektar alana sahip, ER-3277788 nolu, aşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
Sağa (Y) 0671770 0671872 0670864 0670930 0669962 0669894
Yukarı (X) 4465740 4462017 4461982 4466580 4466537 4469671
7.NOKTA 8.NOKTA
Sağa (Y) 0675605 0675634
Yukarı (X) 4470211 4466230


7) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çaybaşı mevkii, H22d4 pafta ve 1.243,09 hektar alana sahip, ER-3315128 nolu, aşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA
Sağa (Y) 0677000 0681000 0679626 0679600 0678000 0677000 0677000
Yukarı (X) 4439999 4440000 4437709 4437750 4435000 4435000 4437680

2- Tahmin Edilen Bedel:

İHALE SIRA NO İLÇE MEVKİİ KAYNAĞIN CİNSİ ALAN (HEKTAR) MUHAMMEN
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Nilüfer Kayapa Akçalar Jeotermal Kaynak 4.991,65 142.464,37 4.273,93 21.05.2019 14:00
2 Orhangazi Keramet Jeotermal Kaynak 500,00 11.850.578,40 355.517,35 21.05.2019 14:10
3 Osmangazi Çaybaşı Doğal Mineralli Su 2.218,64 43.322,00 1.299,66 21.05.2019 14:20
4 İnegöl Karacakaya Jeotermal Kaynak 1.314,91 44.721,00 1.341,63 21.05.2019 14:30
5 İnegöl İnayet Elmaçayır Pınarcık Doğal Mineralli Su 2.458,02 43.322,00 1.299,66
21.05.2019
14:40
6 Osmangazi Gündoğdu Jeotermal Kaynak 2.564,84 74.562,22 2.236,87 21.05.2019 14:50
7 Osmangazi Çaybaşı
Doğal Mineralli Su
1.243,09 43.322,00 1.299,66
21.05.2019

15:00

3- İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer : Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası Çırpan Mah.
2.Güçlü Sok. No:2 Kat:4 Osmangazi / BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 250,00 TL
bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale
şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde
yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli,
Defterdarlık Ek Bina Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok.
No:15 Osmangazi / BURSA adresinde Bursa Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer : Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
3.Kat Toplantı Salonu.
Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası Çırpan Mah.
2.Güçlü Sok. No:2 Kat:3 Osmangazi / BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre
Açık Teklif Artırma Usulü.

5- Tekliflerin:
a) Verileceği Yer : Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
3. Kat Toplantı Salonu.
Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası Çırpan Mah.
2. Güçlü Sok. No:2 Kat:3 Osmangazi / BURSA adresinde
toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 21.05.2019 Salı günü ihale saatine kadar.

6- İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası,
b) Gerçek Kişi İstekliler;
1- Yıl içerisinde alınmış güncel yerleşim yeri belgesi,
2- Noter tasdikli imza beyannamesi,
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde onaylanmış, nüfus cüzdanı sureti,
c) Tüzel Kişi İstekliler;
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde onaylanmış, vergi levhası,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması,
g) Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin alındı belgesi veya süresiz ibareli banka teminat mektubu,
ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu,
j) Vergi borcu yoktur yazısı,
7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
8- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR