Yazdır
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TİGEM'den kiralık tarlalar

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909036
Şehir : Eskişehir / Mahmudiye
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Altınova Tarım İşletmesi (4.015 da, 5 parti),  Anadolu Tarım İşletmesi (887 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (3.619 da, 7 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.289 da, 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 9.810 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karanfil Sokak N0:62 Bakanlıklar/ANKARA
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi kapsamında mal ve hizmetlerin alımı ile TİGEM tarafından üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerle, üretim artıklarının satışı ve satış ihaleleri, satılacak, satın alınacak her türlü malın teslim, tesellüm, bedellerinin tahsil ve tediyesi ile ilgili tüm işlemleri kapsar.


İlan usul ve esasları:
Madde 40 - (1) İhaleye konulacak işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü ilanı gerektiriyorsa, ihale Resmi Gazete veya diğer gazeteler ile mahalli yayın araçlarının bir veya birkaçında ilan edilir.
(2) (Değişik fıkra: 31.12.2016 - 29935 (3. mük.) s. R.G. Yön./15. md.) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’ye, İşletmelerde 100.000,00 TL’ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’ye kadar olan işlerde gazetelere ilan verilmesi mecburi değildir. Bu durumda teklif isteme usulü uygulanabileceği gibi diğer duyuru usullerinden bir veya birkaçı ile yetinilebilir. Yarar görüldüğü takdirde gazete ilanı da yapılabilir.
(3) (Değişik fıkra: 31.12.2016 - 29935 (3. mük.) s. R.G. Yön./15. md.) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’nin, işletmelerde 100.000,00 TL’nin, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’nin üzerindeki alım ve satım işlerinde işin mahiyetine göre mahalli gazete, yüksek tirajlı bir gazete veya Resmi Gazete’de olmak üzere en az birinde ilan edilir.
(4) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya gerek görülmesi halinde ilan, aynı süreler içinde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılarak yapılır ve belediye hoparlörleri ile ilan edilir.
(5) Ayrıca, ihalelere katılımın arttırılması amacıyla ihale konusu işi yapabilecek veya teklif verebilecek firma veya kuruluşlara yazılı bilgi verilebilir ve bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile ayrıca ilan edilebilir.
(6) İlanla ihale tarihleri arasındaki süre on günden aşağı olamaz. Zaruri hallerde bu süre onay makamının onayı ile beş güne indirilebilir. İlanın birden fazla yapılması halinde ilk ilan ile ihale günü arasındaki süre on gün, son ilan ile ihale günü arasındaki süre üç günden az olamaz. Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.
(7) Yurt dışı ihalelerde idarece yarar görüldüğü taktirde yeterli rekabeti sağlamak amacı ile yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. Bu durumda ilan, ihale gününden en az otuz gün önce yapılır. Ayrıca, ihale şartları ticaret müşavirlikleri aracılığı ile veya TİGEM tarafından yazılı olarak faks ile de firmalara duyurulabilir.
(8) Belirli firmaların tekelinde olan işlerde ilgili bütün firmalar yazılı veya sözlü olarak haberdar edilmek ve bu husus belgelendirilmesi kaydıyla ilana çıkılmayabilir.
(9) Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amil’i mütehassıs bir firmadan temini gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bunlardan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.
(10) Pazarlık usulü ile yapılacak alım-satım işlerinde idare ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ
SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

1. Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi (4.015 da, 5 parti), Anadolu Tarım İşletmesi (887 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (3.619 da, 7 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.289 da, 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 9.810 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecektir.
2. İhale, 13/12/2018 Perşembe günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale
20/12/2018 Perşembe günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3.İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

2019 YILI PATATES TOHUMLUĞU ÜRETİMİ İÇİN KİRAYA VERİLECEK ALANLAR

İŞLETME ADI PARTİ NO PARSEL NO Sulama Sistemi PARSEL ALANI(da) Muhammen
Bedel (TL/da)
Muhammen
Bedel Toplam
(TL)
Geçici Teminat (%5)
ALTINOVA 1 67*67 Center Pivot 365 500 182.500 18.250,00 ₺
67*68 Center Pivot 365 500 182.500
TOPLAM 730 365.000
2 70*35 Center Pivot 365 500 182.500 18.250,00 ₺
70*36 Center Pivot 365 500 182.500
TOPLAM 730 365.000
3 71*40 Center Pivot 365 500 182.500 18.250,00 ₺
71*48 Center Pivot 365 500 182.500
TOPLAM 730 365.000
4 74*7 Center Pivot 365 500 182.500 18.250,00 ₺
74*8 Center Pivot 365 500 182.500
TOPLAM 730 365.000
5 75*20 Center Pivot 365 500 182.500 27.375,00 ₺
75*21 Center Pivot 365 500 182.500
75*22 Center Pivot 365 500 182.500
TOPLAM 1.095 547.500
İŞLETME TOPLAMI 4.015 2.007.500 100.375,00 ₺
ANADOLU 1 DAMLA-I (
4-5-6-7-8 )
Damlama-Yarı sabit Sulama 215 550 118.250 11.440,00 ₺
DAMLA-II
( 7-10-11 )
Damlama-Yarı sabit Sulama 201 550 110.550
TOPLAM 416 228.800
2 50 - 51 - 52 nolu parseller Yağmurlama 471 550 259.050 12.952,50 ₺
İŞLETME TOPLAMI 887 487.850 24.392,50 ₺

GÖZLÜ 1 17/6 Yarı Sabit Yağmurlama 204 650 132.600 13.455,00 ₺
18/4 Yarı Sabit Yağmurlama 210 650 136.500
TOPLAM 414 269.100
2 18/5 Yarı Sabit Yağmurlama 178 650 115.700 14.462,50 ₺
19/3 Yarı Sabit Yağmurlama 267 650 173.550
TOPLAM 445 289.250
3 19/10 Yarı Sabit Yağmurlama 295 650 191.750 15.600,00 ₺
19/14 Yarı Sabit Yağmurlama 185 650 120.250
TOPLAM 480 312.000
4 21/5 Yarı Sabit Yağmurlama 237 550 130.350 19.580,00 ₺
21/10 Yarı Sabit Yağmurlama 233 550 128.150
21/14 Yarı Sabit Yağmurlama 242 550 133.100
TOPLAM 712 391.600
5 21/15 Yarı Sabit Yağmurlama 243 550 133.650 19.525,00 ₺
27/1 Yarı Sabit Yağmurlama 237 550 130.350
27/3 Yarı Sabit Yağmurlama 230 550 126.500
TOPLAM 710 390.500
6 27/6 Yarı Sabit Yağmurlama 240 550 132.000 12.980,00 ₺
27/7 Yarı Sabit Yağmurlama 232 550 127.600
TOPLAM 472 259.600
7 27/8 Yarı Sabit Yağmurlama 233 550 128.150 10.615,00 ₺
28/15 Yarı Sabit Yağmurlama 153 550 84.150
TOPLAM 386 212.300
İŞLETME TOPLAMI 3.619 2.124.350 106.217,50 ₺
KONUKLAR 1 Derin Kuyu 2 / A Yarı Sabit Yağmurlama 180 540 97.200 12.555,00 ₺
Derin Kuyu
6 / B
Yarı Sabit Yağmurlama 175 540 94.500
Derin Kuyu 9 / A Yarı Sabit Yağmurlama 110 540 59.400
TOPLAM 465 251.100
2 Derin Kuyu
10 / B
Yarı Sabit Yağmurlama 277 540 149.580 22.248,00 ₺
Derin Kuyu 11 / B Yarı Sabit Yağmurlama 275 540 148.500
Derin Kuyu 12 / A Yarı Sabit Yağmurlama 272 540 146.880
TOPLAM 824 444.960
İŞLETME TOPLAMI 1.289 696.060 34.803,00 ₺
GENELTOPLAMI 9.810 5.315.760 265.788,00 ₺


4- Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’ in T.Halk Bankası
Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).
İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.
5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 13/12/2018 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6-İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.
7-TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İlan Olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No:62/Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax: 0 312 417 78 39

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ