Yazdır
GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarla, dükkan ve kahvehane ihale ile kiraya verilecektir.

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00337252
Şehir : Balıkesir / Gönen
Yayınlandığı Gazeteler

GÖNEN POSTASI 20.05.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sulu Tarım - Kuru Tarım - Dükkan Ve Kahvehane
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.05.2016 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale 26.05.2016 Perşembe günü saat 14.00' da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3'ü (yüzde üç) olup, 26.05.2016 tarihinden önce
Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat 3 yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 oranında alınacaktır.
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
b) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
d) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali
Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 6-İhaleye girecekler gerekli evrakları 25.05.2016 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SULU TARIM - KURU TARIM - DÜKKAN VE KAHVEHANE
TAŞINMAZLARININ İHALE LİSTESİ

SIRA NO

MAHALLESİ

MEVKİİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ
M2

CİNSİ

YILLIK
/
AYLIK

MUAMMEN BEDEL


GEÇİCİ
TEMİNATI

1

ALTAY

300

11

10.858

TARLA

YILLIK

750,00

67,50

2

ALTAY

307

47

14

DÜKKAN

AYLIK

500,00

540,00

3

ÇINARPINAR

105

3.750

TARLA

YILLIK

350,00

31,50

4

HASANBEY

179

2.499

TARLA

YILLIK

900,00

81,00

5

ILICAK

KÖY CİVARI

530

138.375

TARLA

YILLIK

60.000,00

5.400,00

6

ILICAK

ÇALLIDERE

1004

215.000

TARLA

YILLIK

90.000,00

8.100,00

7

KALFAKÖY

ÇINARLI

544

5.000

TARLA

YILLIK

3.000,00

270,00

8

REŞADİYE

1441

16

1.028

TARLA

YILLIK

500,00

45,00

9

TÜTÜNCÜ

1 NOLU KAHVEHANE

KAHVE

AYLIK

500,00

540,00