Yazdır

Fabrikamıza Bağlı Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Haydar Mahallesinde bulunan 995 Parsel numaralı 11.206.63 m² olan taşınmazın Kiraya Verilmesi
T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Fabrikamıza Bağlı Manyas Ziraat Bölge Şefliği Haydar Mahallesinde bulunan 995 Parsel numaralı 11.206.63 m² olan taşınmazın kiraya verilmesi ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1-İdarenin
a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
b) telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 865 19 40 (4 hat) – Faks: 0 266 865 26 04 - 05
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı Fabrikamıza Bağlı Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Haydar Mahallesinde bulunan 995 Parsel numaralı 11.206.63 m² olan taşınmazın 1 (bir) yıl süre ile Kiraya verilmesi işidir.
b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (Bir) yıldır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
b) tarihi ve saati : 10/01/2020 Cuma günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (YüzonsekizTürklirası) karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
6-Diğer Hususlar
6.1. İhale günü (10.01.2020 tarihinde) gerektiğinde açık artırma ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6.2. Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ