Yazdır
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Susurluk Şeker Fabrikasına ait 11.206 m² taşınmaz kiraya verilecektir

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01109150
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

MANYAS''IN SESİ 31.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamıza Bağlı Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Haydar Mahallesinde bulunan 995 Parsel numaralı 11.206.63 m² olan taşınmazın 1 (bir) yıl süre ile Kiraya verilmesi işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları merkez ve taşra teşkilatının her türlü kaynaktan karşılanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

İhalenin İlanı:
"Madde 16 - İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü, ilan gerektiriyorsa Merkezde Resmi Gazetede, taşra teşkilatında ise Resmi Gazeteye ilave olarak gerekli görülmesi halinde mahalli bir gazetede de ilan edilir.
Yarar umulduğu takdirde internet, Belediye yayın araçları, ilan tahtası ve benzeri gibi diğer ilan usullerine başvurulur.
Ayrıca ihale konusu işle ilgilendiği bilinen repertuara kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılabilir.
Gazete ilanları,
a) Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce,
b) Yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi gün önce,
ilan edilerek duyurulur.
Yurtdışı ihalelerde 20 günlük ihale süresini 10 güne kadar kısaltmaya Genel Müdür yetkilidir.
Gazete ilan limitleri her yıl Merkezce tespit edilerek duyurulur."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Fabrikamıza Bağlı Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Haydar Mahallesinde bulunan 995 Parsel numaralı 11.206.63 m² olan taşınmazın Kiraya Verilmesi
T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Fabrikamıza Bağlı Manyas Ziraat Bölge Şefliği Haydar Mahallesinde bulunan 995 Parsel numaralı 11.206.63 m² olan taşınmazın kiraya verilmesi ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1-İdarenin
a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
b) telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 865 19 40 (4 hat) – Faks: 0 266 865 26 04 - 05
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı Fabrikamıza Bağlı Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Haydar Mahallesinde bulunan 995 Parsel numaralı 11.206.63 m² olan taşınmazın 1 (bir) yıl süre ile Kiraya verilmesi işidir.
b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası
c) işin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (Bir) yıldır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR
b) tarihi ve saati : 10/01/2020 Cuma günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (YüzonsekizTürklirası) karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
6-Diğer Hususlar
6.1. İhale günü (10.01.2020 tarihinde) gerektiğinde açık artırma ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6.2. Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ