Yazdır

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ


2019/16841 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Budak Mahallesi. Okbağ Mevkii, 127 ada 32 parselde kayıtlı, Bağ ve Fıstıklık niteliğindeki taşınmazın tamamı 16.981,42 m2 olup,borçlunun 1/2 hissesi (8.490,71 m) olarak belirtilmiştir. Şahinbey İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/04/2019 tarih ve E. 15956 sayılı yazısında, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır. Parselin 1/25.000'lik Nazım İmar Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Ürün alanında kaldığı tespit edilmiştir. Parsel, kadastral parselidir. Taşınmazın bakımlı ve dikili olduğu; fakat sürülü olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 20-30 yaşlarında zeytin, 40-50 yaşlarında fıstık ağaçlarının olduğugörülmüş, tınlı-killi bir toprak yapısına sahip olup toprak derinliği ortadır. Eğimli ve taşlık bir yapıya sahip olup makineli tarıma elverişli değildir. Susuz tarım arazisi olup kadastral yola cephesi yoktur. Bu nedenle parsele ulaşım daha zordur. Çevresinde tarım arazileri. Burç Göleti ve boş tarlalar bulunmamaktadır.Taşınmaz, şehir merkezinin yaklaşık 16 km güneybatısında bulunmasından, etrafında bağ evi tarzında yapılaşma olmamasından ve imar planına uzak konumda bulunmasından ötürü serbest piyasada alım-satım değeri orta seviyededir. Taşınmazın dikili ve bakımlı olması, ağaçlarının büyük çoğunluğunun verimli yaşlarda olması ve şehir merkezine yakın olması değerini olumlu etkileyen unsurdur. Taşınmazın uygulama imar planında kalmaması, hisseli tapu olması, eğiminin % 10-15 arasında olması, etrafında yapılaşmanın bulunmaması ve kadastral yola cephesinin olmaması değerini olumsuz yönde etkileyen unsurdur. Adres; Budak (Kabarcık) Mahallesi, Okbağ Mevkii, 127 ada. 32 parsel Şahinbey / GAZİANTEP'dir.
Kıymeti : 509.442,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek şerhi
1. Satış Günü : 20/05/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 19/06/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/16841 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.18/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.