Yazdır

T.C.
GÜRGENTEPE İCRA DAİRESİ
2018/189 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu İl, Gürgentepe İlçe, 250 Ada, 1 Parsel, BAHTİYARLAR Mahalle/Köy, CİĞERCİOĞLU Mevkii, Ordu ili Gürgentepe ilçesi Bahtiyat mahallesi Ciğercioğlu mevkii 250 ada 1 numaralı parselin değerinin hesaplanmasında, ziraat bilirkişisi olarak yapılan kıymet takdirinde fındık bahçesi, tarla ve bahçe için ortalama fındık verimi (kg/da) 100 kg, Dava tarihi itibarı ile ve yıllar ortalaması kabuklu fındık fiyatı (ordu tic. Bor:) 13,00-TL, fındık bahçesi giderleri; 1 dekar için gelirin %40'ı kapitalizasyon faiz oranı: fındık bahçelerinde kıymet takdiri için gelirin kapitalizasyonu kriteri uygun görülmüştür. Bu kriterler altında gezdiğim taşınmazların ulaşım kolaylığı, zemin yapısı gibi faktörler nedeniyle oran %5 alınmıştır. 1 m2 'lik fındık bahçesi'nin değeri: Gelir: alanda x yıllık verim x fındık fiyatı 1,0 x100 x13,00 =1300,00-TL, Gider: alanda x fındık bahçesi gideri=1,0 x 520 =520,00 -TL, Taşınmaz için net gelir: Gelir - gider = 780,00-TL, Taşınmazın değeri taşınmazın net geliri / kapitilazsyon oranı (0,05) 780,00 / 0,05 / 1000 (1m2 lik fındık bahçe değeri) = 16,60-TL gerek keşif mahallinde yapılan tespitler, gerekse dosya üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; 1- 250 ada 1 parsel numaralı taşınmaz: Ordu ili Gürgentepe ilçesi Batiyarlar mahallesi Ciğercioğlu mevkiinde olup 1147,41 m2 olup, İsmail CİĞER adına 1/1 hisse oranında kayıtlıdır. taşınmaz topoğrafik yapı bakımından tarım yapmaya elverişli olup tapu kayıtlarında iki katlı kargir ev ve fındık bahçesi olarak geçmekte olup, taşınmazın 1147,41 m2 si üzerinde verim çağında 20-25 yıllık çakıldak fındık çeşidine sahip fındık ocaklarından oluştuğu görülmüştür. Taşınmazın eğimi yer yer değişmekle birlikte % 30-40 civarındadır. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısına sahip, bakımlı ve verimlidir. Bölgemizde yetiştiriciliği yapılan ana ürün fındıktır. Gürgentepe ilçemizde tarım arazilerinde de %90 civarında fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bölgemizde ve Gürgentepe ilçemizde kuru tarım yapılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yörede çiftçi ailelerin ortalama tarım arazisi miktarları düşük olduğundan, tarıma uygun araziler en ekonomik şekilde değerlendirilmektedir. Arazi sahipleri toprağına sahip çıkıp, ekip, biçip işlemektedir. Üretilen ürünün pazarlama sorunu yoktur. Taşınmaz, Ordu ili Gürgentepe ilçe merkezine bağlı bahtiyarlar mahallesinde olup yol, elektrik ve su hizmetinden yararlandığı ve diğer hizmet ve altyapı imkanlarından yararlanmadığı görülmektedir. Taşınmazın tamamı yapının bulunduğu zemin aynı değerler çerçevesinde değerlendirilecektir. Taşınmazın bulunduğu bölgede kadastro çalışması yapılmıştır. Ordu ili büyükşehir statüsündedir. Taşınmazın Tarımsal değeri: 1 m2 fındık bahçesi değeri (TL) x Alan(da) 15,60 x 1147,41 = 17.899,59-TL dir. Taşınmazın Yapı Değeri: Mahalle durum; 1. yapı; yapı zeminde 100 m2 ölçüsünde tek katlı bir yapıdır. Mesken niteliğindedir, kaba inşaat şeklindedir, tuğla duvarlar örülü sıvasız boyasız haldedir. 2. yapı; yapı zeminde 55 m2 ölçüsünde iki katlı basit yığma üst katı ahşap yapıdır. 1. Yapı Değeri: Taşınmazın mahal ve mahalledeki emsalleri, konumu, vaziyet durumu, v.s göz önüne alınarak günümüz serbest piyasa rayiçlerine göre ve çevre ve şehircilik Bakanlığının inşaat yapım m2 maliyeti dikkate alınarak hesabı aşağıdaki gibidir. m2 maliyeti: 980,00-TL, yıpranma payı %40 alınacaktır. (eksik imalatlar dahildir.), bina toplam m2 =100 m2, yapı değeri; 980 x 100 = 98.000,00-TL, yıpranma payı %40, 98.000,00x0, 40=39.200,00-TL yıpranma payı düşüldüğünde:; 98.000,00-TL - 39.200,00-TL = 58.800,00-TL 2. yapı değeri; m2 maliyeti : 275,00-TL, yıpranma payı %20 alınacaktır (eksik imalatlar dahildir.) bina toplam m2 = 50 m2 yapı değeri; 275,00 x 50 = 13.750,00-TL yıpranma payı %20; 13.750,00 x 0,20 = 2.750,00-TL yıpranma payı düşüldüğünde; 13.750,00 - 2.750,00=11.000,00-TL 250 ada 1 parselin toplam değeri; Taşınmazın tarımsal değeri: 17.899,59-TL, 1. Yapı 58.800,00-TL, 2. yapı 11.000,00-TL TOPLAM: 87.699,59-TL'dir.
Adresi : Ordu ili, Gürgentepe ilçesi, Bahtiyarlar mah., Ciğercioğlu mevkii 250 ada 1 parsel
Yüzölçümü : 1.147,41 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : imar planı dışında ve yerleşik alan sınırı içende kalmaktadır, Hmax=6,5m, yoldan beş (5) metre komşu parselden üç(3) metre çekmek şartıyla, 2 kat yapılaşma şartıvardır.
Kıymeti : 87.699,59 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Gürgentepe kaymakamlığı Halk Kütüphanesi Konferans Salonu - ( Akyurt Mahallesi 23 Nisan Cad. İlçe Halkeğitim merkezi konferans salonu)

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/189 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.