Yazdır

MUDANYA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA
NO
PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Bursa Mudanya Hasköy Kayacık Tarla --- 38 4.700,00 Tam Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 470.000,00 141.000,00 28.03.2019 10:00

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ
(M2)

İRTİFAK HAKKI AMACI
İMAR DURUMU İLK YIL TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
İRTİFAK HAKKI SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 Bursa Mudanya Çekrice Ağıllarönü Çalılık -- 1484 73.752,45 Tam Organize hayvancılık/ hayvancılık yapılmak amacıyla 30 (Otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi ihalesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı 65.585,00 30 YIL 19.675,50 28.03.2019 10:30

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait 1. sıradaki taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, 2. sıradaki taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar Mal Sandıklarına yatıracakları geçici teminat makbuzu, Banka veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu (teyid yazısı ile birlikte) veya Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nce İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine geçen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilmiş ise faiz hariç ana para dikkate alınır), Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği, tüzel kişilerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligata ilişkin adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli Taahhütlü olmak kaydıyla Posta yolu ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Hazineye ait taşınmazların;
1-Satış bedelleri peşin olarak ödenebileceği gibi satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL (Beşbintürklirası), dışındaki taşınmazlarda ise, 1.000,00 TL (Bintürklirası) üzerinde olması hallerinde satış bedelinin ¼’ü peşin olmak kaydıyla, kalan bedele ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda 8 eşit taksidi geçmemek şartıyla taksitlendirme yapılabilecektir.
2-Yıllık kira bedelleri peşin olarak ödenebileceği gibi, kira bedelinin ¼’ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilecektir.
3-İrtifak hakkı bedelleri ise peşin olarak tahsil edilecektir.
4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’sine tabi olmadığı gibi satış ve ferağa ilişkin iş ve işlemlerde düzenlenecek her türlü belge vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi olmayacaktır.
Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.
Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Mudanya Milli Emlak Müdürlüğü’nde görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr", "www.bursa.csb.gov.tr", "www.mudanya.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilir. İlan olunur.