Yazdır
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mudanya Belediyesine ait taşınmazlar ihale usülü ile kiraya verilecektir

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01018716
Şehir : Bursa / Mudanya
Semt-Mahalle : ÇAĞRIŞAN MAH. / MUDANYA
: 1127
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 30.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA HAKİMİYET 02.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 adet işyerinin ve talanın kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 15 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.

  2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi.

İkametgâh belgesi.

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).

Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

Taşınmaz şartnamesi alındı makbuzu 50,00 TL

Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.

  2. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

  3. 15. Sıra numaralı İhale Dernek, Vakıf, Birlik ve Kooperatiflere verilmek üzere müracaatlar kabul edilecektir.

Sıra No

ADRES

CİNSİ

ADA/PARSEL

SAATİ

KİRA SÜRESİ

Kiralama Bedeli

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

Çağrışan Mh.

Tarla

1854 Parsel

1.127,52 m²

15.00

3 Yıl

Yıllık 1.200,00 TL

108,00 TL

2

Çepni Mh.

Tarla

141 / 47

1.036,70 m²

15.05

3 Yıl

Yıllık 300,00 TL

27,00 TL

3

Esence Mh.

Tarla

1193 Parsel

125,00 m²

15.10

3 Yıl

Yıllık 750,00 TL

67,50 TL

4

Ülkü Mh. Gümüş Sk. No:45-B

Dükkan

271 Parsel

13,00 m²

15.15

3 Yıl

Aylık 205,00 TL

221,40 TL

5

Ülkü Mh. Gümüş Sk. No:45-D

İşyeri

271 Parsel

17,50 m²

15.20

3 Yıl

Aylık 170,00 TL

183,60 TL

6

Ülkü Mh. Gümüş Sk. No:45-A

Kahvehane

271 Parsel

77,00 m²

15.25

3 Yıl

Aylık 395,00 TL

426,60 TL

7

Yörükyenicesi Mh.

Tarla

147/3

1.517,24 m²

15.30

3 Yıl

Yıllık 400,00 TL

36,00 TL

8

Güzelyalı Mh.
Yeni Çarşı No:2

Dükkan

20,00 m²

15.35

3 Yıl

Aylık 500,00 TL

540,00 TL

9

Güzelyalı Mh.
Yeni Çarşı No:14

Dükkan

21,00 m²

15.40

3 Yıl

Aylık 550,00 TL

594,00 TL

10

Güzelyalı Mh.
Yeni Çarşı No:22

Dükkan

14,00 m²

15.45

3 Yıl

Aylık 380,00 TL

410,40 TL

11

Halitpaşa Mh. Kumyaka Cd. No:66

Bekçi Kulübesi Yeri

15,00 m²

15.50

3 Yıl

Aylık 910,00 TL

982,80 TL

12

Ömerbey Mh. Kapalı Pazar Yeri

Tuvalet

1503/3

122,00 m²

15.55

3 Yıl

Aylık 800,00 TL

864,00 TL

13

Ömerbey Mh. Ptt Yanı No:92

Dükkan

1483/1

28,00 m²

16.00

3 Yıl

Aylık 2.120,00 TL

2.289,60 TL

14

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi No:43-44-45

Ofis Büro

1458/1

166,00 m²

16.05

3 Yıl

Aylık 1.000,00 TL

1.080,00 TL

15

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi No:32

Dernek Bürosu

1458/1

30,00 m²

16.10

5 Yıl

Aylık 150,00 TL

270,00 TL