Yazdır
MUT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Mut'ta tarım arazisi ve sera icradan satılıktır (çoklu satış)

MUT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049029
Şehir : Mersin / Mut
Semt-Mahalle : DEVECİ MAH. / MUT
: 24
Yayınlandığı Gazeteler

MUT''TAN HABER 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/239 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
348,630 TL
Birinci Satış Günü
:
31.10.2019 14:15
İkinci Satış Günü
:
29.11.2019 14:15
Satış Yeri
:
KALE MAHALLESİ, CUMHURİYET MEYDANI NO:1, BELEDİYE NİKAH SALONU MUT/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. MUT İCRA DAİRESİ

2018/239 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Mut İlçe, 190 Ada, 15 Parsel, DEVECİ Mahalle/Köy, Beypınarı Mevkii, Taşınmaz killi tın bünyeli toprak yapısına sahip olup eğimi %4 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur.
Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. Taşınmaz içerisinde su kuyusu bulunmakta olup bu kuyudan sulanabildiği gibi aynı zamanda Mut Sulama Birliği sulama kanalından da sulanabilmektedir.Taşınmazın bir kısmı üzerinde 2 adet sera bulunmakta olup sera örtüsü bulunmamakta sadece iskeleti bulunmaktadır. Sera çerisinde bulunan ağaçların kültürel bakımları yapılmıştır.Sera dışında bulunan alanın bir kısmı tarla vasfında olup boş olarak bırakılmıştır. Bahçe olarak tesis edilen alanda ise bir kısım ağaçlar kültürel bakımları yapılmadığından kurumuş durumdadır. Taşınmazın üzerinde bulunan ağaçların toplam değerlerinin 103.790,00TL olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın toprak değeri: Dava konusu taşınmaz mahalle yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede içme suyu elektrik gibi alt yapı unsurları bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşabilmek için resmi yolu bulunmamaktadır. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahip olup damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. Rayiç değerlere göre yapılan piyasa araştırmasına göre dava konusu taşınmazın 1m2 alanının değeri 10.00 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde dava konusu taşınmazın toprak değeri Taşınmaz üzerinde bulunan yapı:Taşınmaz üzerinde bulunan sera iskeletleri sökülüp taşınabilir olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır. Yukarda yapılan değerlendirmeler neticesinde taşınmazın üzerinde bulunan ağaçların değerinin 103.790,00 TL olduğu,toprak değerinin 244.840,00TL olduğu, seraların sökülüp taşınabilir olması sebebi ile değerlendirmeye alınmadığı,taşınmazın toplam değerinin = 348.630,00TL olduğu kanaatine varılmıştır. Borçlunun Hissesi tapu kayıtlarında tam dır. Borçlunun hissesine düşen miktar 348.630,00 TL dir.
Yüzölçümü : 24.484 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 348.630,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 31/10/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 29/11/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : KALE MAHALLESİ, CUMHURİYET MEYDANI NO:1, BELEDİYE NİKAH SALONU MUT/MERSİN -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Mut İlçe, 857 Ada, 48 Parsel, DOĞANCI Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm ana taşınmaz Tapu kaydı belgesine göre"arsa" vasfı ile tescilli olup, yüzölçümü 251,01m² dir. Taşınmaz Ek 1 de sunulan krokide gösterilmiştir. İcraya konu olan bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm depo niteliğinde olup, 10/220 oranında arsa payı bulunmaktadır. Taşınmaz Tevfik YILMAZ adına ½ hisse oranında kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde yapılan inceleme: Taşınmaz üzerinde bodrum+zemin+5 kat olmak üzere 7 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. İcraya konu taşınmaz bodrum katta yani toprak seviyesinin altında kalmaktadır. Bağımsız bölümün yola herhangi bir cephesi yoktur. Taşınmaz bodrum vasfında kullanılmaktadır. Taşınmaz Natamam yapı vaziyetindedir. Mut Tapu Müdürlüğünde yer alan mimari kat irtifak projesinin incelenmesi neticesinde 1 nolu bağımsız bölümün toplamda 50,00m2 kullanım alanı bulunmaktadır. SONUÇ:Taşınmazın değeri; Doğancı Mahallesi 857 ada 48 parsel bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümün değerlemesi; Taşınmazın konumu, emlak alım satım değeri, inşai durumu ve imar durumu incelendiğinde depo niteliğindeki taşınmazın metre kare birim değerinin arsa payı dahil800,00 TL/m2 dir. 1 nolu bağımsız bölüm değeri; 50,00m2 X 800,00 TL/m2 = 40.000,00 TL Borçlu Tevfik YILMAZ'ın hissesine düşen bedel; 40.000,00 TL X ½ = 20.000,00 TL dir.
Yüzölçümü : 251,01 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 31/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 29/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : KALE MAHALLESİ, CUMHURİYET MEYDANI NO:1, BELEDİYE NİKAH SALONU MUT/MERSİN -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/239 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.