Yazdır
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meram Belediyesine ait tarlalar 3 yıllığına kiraya verilecektir

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekli listede bilgileri verilen gayrimenkuller, Meram Belediyesi tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C
MERAM BELEDİYESİ’NDEN
GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

1 – İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Ekli listede bilgileri verilen gayrimenkuller, Meram Belediyesi tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2 – Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosundan KDV hariç 100,00 TL (Yüztürklirası) karşılığında temin edilebilir.
3 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale 16/10/2019 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
4 – Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:
Gayrimenkullerin 2019 yılı yıllık muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları, ekli listede belirtilmiştir.
5 – İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:
A - Gerçek Kişiler için:
a-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,
b- Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
c-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
d-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
e-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
B - Tüzel Kişiler için:
a-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı,
b-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
c-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
d-2019 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
e- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
f- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
İsteklilerin 15.10.2019 Salı günü mesai bitimine kadar, belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İHALE İLAN LİSTESİ
S. NO MAHALLE MEVKİİ CİNSİ ADA PARS. YILLIK KİRA MUHAMM. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ
1 ÇARIKLAR - Tarla 105 7 1,616.94 680.00 TL 20.50 TL 3 Yıl
2 ÇARIKLAR - Tarla 127 1 3,266.18 1,374.00 TL 41.00 TL 3 Yıl
3 ÇARIKLAR Tarla 128 1 5,100.11 2,142.00 TL 65.00 TL 3 Yıl
4 ÇARIKLAR - Tarla 129 1 20,433.43 8,585.00 TL 258.00 TL 3 Yıl
5 ÇARIKLAR - Tarla 131 1 23,495.92 9,870.00 TL 296.00 TL 3 Yıl
6 ÇARIKLAR Tarla 135 1 10,402.64 4,370.00 TL 131.00 TL 3 Yıl
7 ÇARIKLAR - Tarla 136 1 14,407.20 6,060.00 TL 182.00 TL 3 Yıl
8 ÇARIKLAR Tarla 152 1 4,475.15 1,880.00 TL 56.50 TL 3 Yıl
9 ÇARIKLAR ÇATAK Tarla 39061 19 13,782.97 5,790.00 TL 174.00 TL 3 Yıl
10 ÇARIKLAR KAYAALTI Tarla 39071 4 2,791.26 1,175.00 TL 35.50 TL 3 Yıl
11 ÇOMAKLI - Tarla 37363 1 60,000.00 21,600.00 TL 648.00 TL 3 Yıl
12 ÇOMAKLI - Tarla 37363 4 25,000.00 9,000.00 TL 270.00 TL 3 Yıl
13 DERE AŞIKLAR YAZDAĞI YAYLASI Tarla 40155 15 33,125.96 3,978.00 TL 120.00 TL 3 Yıl
14 DERE AŞIKLAR YAZDAĞI YAYLASI Tarla 40155 16 40,610.49 4,878.00 TL 146.50 TL 3 Yıl
15 DERE AŞIKLAR YAZDAĞI YAYLASI Tarla 40155 19 60,252.32 7,230.00 TL 217.00 TL 3 Yıl
16 DERE AŞIKLAR YAZDAĞI YAYLASI Tarla 40155 22 20,883.32 2,508.00 TL 75.00 TL 3 Yıl
17 HARMANCIK HOCACİHAN KUYUSU Tarla 27852 27 15,153.57 2,730.00 TL 82.00 TL 3 Yıl
18 HARMANCIK HOCACİHAN KUYUSU Tarla 27852 36 22,714.28 4,092.00 TL 123.00 TL 3 Yıl
19 HATIP BAĞLAR Tarla 27644 35 3,410.14 414.00 TL 12.50 TL 3 Yıl
20 KARAHÜYÜK KOÇAŞ YOLU Tarla 27563 13 16,487.02 1,980.00 TL 60.00 TL 3 Yıl
21 KARAHÜYÜK KOÇAŞ YOLU Tarla 27563 67 12,282.59 1,476.00 TL 45.00 TL 3 Yıl
22 KARAHÜYÜK KARA ÇALI Tarla 27572 309 7,303.22 876.00 TL 26.50 TL 3 Yıl
23 KARAHÜYÜK HATIP ALTI YOLU Tarla 27576 1 8,008.59 960.00 TL 29.00 TL 3 Yıl
24 KAŞINHANI HARA Tarla 6 24,876.00 9,000.00 TL 270.00 TL 3 Yıl
25 KAŞINHANI HARA Tarla 7 23,553.00 8,480.00 TL 255.00 TL 3 Yıl
26 KAŞINHANI HARA Tarla 8 65,551.00 23,600.00 TL 710.00 TL 3 Yıl
27 KAŞINHANI HARA Tarla 9 68,495.00 24,660.00 TL 740.00 TL 3 Yıl
28 KAŞINHANI HARA Tarla 10 59,919.00 21,570.00 TL 648.00 TL 3 Yıl
29 KAŞINHANI HARA Tarla 11 100,031.00 36,000.00 TL 1,080.00 TL 3 Yıl
30 KAŞINHANI HARA Tarla 13 69,986.00 25,200.00 TL 756.00 TL 3 Yıl
31 KAŞINHANI HARA Tarla 14 66,336.00 23,880.00 TL 716.50 TL 3 Yıl
32 KAŞINHANI HARA Tarla 15 68,964.00 24,830.00 TL 745.00 TL 3 Yıl
33 KAŞINHANI HARA Tarla 16 39,621.00 14,270.00 TL 432.00 TL 3 Yıl
34 KAŞINHANI HARA Tarla 17 39,251.00 14,130.00 TL 424.00 TL 3 Yıl
35 KAŞINHANI HARA Tarla 18 41,157.00 14,820.00 TL 445.00 TL 3 Yıl
36 KAŞINHANI HARA Tarla 19 40,419.00 14,550.00 TL 436.50 TL 3 Yıl
37 KAŞINHANI HARA Tarla 20 33,288.00 12,000.00 TL 360.00 TL 3 Yıl
38 KAŞINHANI HARA Tarla 27 44,805.00 16,130.00 TL 486.00 TL 3 Yıl
39 KAŞINHANI HARA Tarla 28 44,210.00 15,915.00 TL 477.50 TL 3 Yıl
40 KAŞINHANI HARA Tarla 29 43,885.00 15,800.00 TL 475.00 TL 3 Yıl
41 KAŞINHANI HARA Tarla 30 42,825.00 15,420.00 TL 463.00 TL 3 Yıl
42 KAŞINHANI HARA Tarla 31 38,683.00 13,925.00 TL 418.00 TL 3 Yıl
43 KAŞINHANI HARA Tarla 35 40,848.00 14,700.00 TL 441.00 TL 3 Yıl
44 KAŞINHANI HARA Tarla 36 40,258.00 14,500.00 TL 435.00 TL 3 Yıl
45 KAŞINHANI HARA Tarla 37 41,151.00 14,820.00 TL 445.00 TL 3 Yıl
46 KAŞINHANI HARA Tarla 38 38,420.00 13,830.00 TL 415.00 TL 3 Yıl
47 KAŞINHANI HARA Tarla 39 38,189.00 13,750.00 TL 412.00 TL 3 Yıl
48 KAŞINHANI HARA Tarla 45 42,183.00 15,185.00 TL 455.50 TL 3 Yıl
49 PAMUKÇU SARITAŞ Tarla 39103 1 23,743.39 2,850.00 TL 85.50 TL 3 Yıl
50 PAMUKÇU ÇOKALAR Tarla 39127 63 1,426.02 171.00 TL 5.00 TL 3 Yıl
51 PAMUKÇU ÇOKALAR Tarla 39127 68 3,853.18 463.00 TL 15.00 TL 3 Yıl
52 PAMUKÇU HAN ÖNÜ Tarla 39138 122 3,527.04 425.00 TL 13.00 TL 3 Yıl
53 PAMUKÇU HAN ÖNÜ Tarla 39138 125 781.59 94.00 TL 3.00 TL 3 Yıl
54 PAMUKÇU HAYMANA Tarla 39145 3 25,205.14 3,025.00 TL 90.00 TL 3 Yıl
55 PAMUKÇU KIZLAR KUYUSU Tarla 39149 19 4,416.10 530.00 TL 16.00 TL 3 Yıl
56 PAMUKÇU KIZLAR KUYUSU Tarla 39149 21 17,115.80 2,050.00 TL 61.50 TL 3 Yıl
57 PAMUKÇU KIZLAR KUYUSU Tarla 39150 12 30,285.26 3,650.00 TL 110.00 TL 3 Yıl
58 SAĞLIK PERÇİM Tarla 220 50 5,486.55 660.00 TL 20.00 TL 3 Yıl
59 KAVAK AŞAĞI BOYALIK 2402 8,250.00 500.00 TL 15.00 TL 3 Yıl
60 YEŞİLDERE BEBEÇ Tarla 423 38 65,243.94 2,610.00 TL 78.50 TL 3 Yıl
61 YEŞİLDERE BEBEÇ Tarla 423 44 8,295.49 332.00 TL 10.00 TL 3 Yıl
62 YEŞİLDERE BEBEÇ Tarla 431 1 2,511.76 100.00 TL 3.00 TL 3 Yıl