Yazdır
ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köy konağı binası ve arsası ile çayır satışı

ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00359948
Şehir : Erzurum / Çat
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 22.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet köy konağı binası ve arsası ile bir adet çayır satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye başkanı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

ÇAT İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 82510195-418353767 08.06.2016

Konu : İlan

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Belediye encümenimizin 08.06.2016 tarih ve 11 sayılı kararı gereğince Mülkiyeti Çat Belediye Başkanlığımıza ait Kaplıca Mahallesi 156 ada 8 nolu parsellerde kayıtlı 1 adet köy konağı ile 212 ada 95 nolu parselde kayıtlı 1 adet 16.662.90m2 çayır 2886 S.D.İ.K. 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile 09.06.2016 tarihinden itibaren ilana çıkarılıp 27.06.2016 günü saat 10.30 da belediye başkanı odasında encümen huzurunda ihale edilecektir.

1- 1 adet köy konağı binası ve arsası ile bir adet çayır satışı yapılacaktır.

2- Taşınmazın adresi vasfı,niteliği m2 si ve taban fiyatı ile geçici teminatı; aşağıdadır

NİTELİGİ

ADA PARSEL VE ADRESİ ÇAT İLÇESİ KAPLICA MAHALLESİ

BİNA VE ARSASI ile ÇAYIR M2

İHALE SIRA NO

Muamman bedeli

KDV dahil

GEÇİCİ TEMİNAT

III.sınıf A GRUBU YAPI KÖY KONAĞI

156/8

570.54.m2 arsa üzerinde 100 m2 yapı

1

13.000.tl

400.00.tl

çayır

212/95

16.662.9

2

9.175.tl

300.00,tl

3-KDV dahil bedeldir.

4-İhale 2886 sayılı kanunun 45.maddesinde belirtilen açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

5-Vergi resim ve harçlar alana aittir

5-ihale 27.06.2016 günü saat 10.30 da belediye başkanı odasında encümen huzurunda başlayıp bitinceye kadar devam edecektir.

6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesi gereğince ihale giremeyeceklerdir

7-İhaleyi yapıp yapmamakta ihale komisyonu yetkilidir.

8-İhale 15 gün içerisinde onaylanıp veya iptal edilecek olup buna belediye başkanı yetkilidir.

9-Taşınmaz bedeli şartnamede belirtilen usul doğrultusunda yatırılacaktır..

10- İstekliler teminat belgesi nüfus cüzdan fotokopi ve ikamet belgesi ile müracaat edeceklerdir.

11-İhale bedeli üzerinden en az %3 geçici teminat alınacaktır.

12-ihale onayını takip eden 30 gün içerisinde taşınmaz mal bedelinin şartnamede belirtildiği şeklinde yatırılmadığı takdirde geçici teminat belediyeye irad kaydedilecektir.

13-İsteklilerin 1 adet ikamet belgesi 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi ve geçici teminat belgesi ile müracaat edeceklerdir.

14-Şartname bedelsiz olarak Yazı işleri Müdürlüğünden temin edilir.

15- Bu ihale ile ilgili İtilaf çıkması halinde Çat Mahkemeleri yetkilidir.

Arif Hikmet KILIÇ

Belediye Başkanı