Yazdır

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Dairemizce kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince haczedilen aşağıda vasıfları belirtilen gayrimenkul aynı kanun hükümlerince açık artırma usulüyle satılacaktır.
1. Gayrimenkul Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi Sarıtaş Mevkii adresindedir.
2. Gayrimenkul Meram Tapu Müdürlüğünün Karahüyük Mah. 27560 Ada, 55 Parsel, 6 Cilt, 1190 sayfa, 500,71 m2 yüz ölçümlü, 13/1376 hisseli Tarla olarak kayıtlı bulunmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu yer Tarım sahası olup boş Tarla durumundadır.
3. Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 30.000,00 TL'dir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat olarak; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat. (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 eksiğiyle değerlendirilecektir.)
5. Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat, satış saatinden en az 1 saat evvel Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Tüm Vergi Daireleri ortak veznesine yatırılarak karşılığında alınacak Emanet Makbuzunun Satış Komisyonu Başkanlığı'na ibraz edilmesi gerekir.
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
7. İhale Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA adresinde 27.11.2019 tarihinde saat 10.30'de yapılacaktır.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak gayrimenkul 04.12.2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ hükmündedir.