Yazdır
MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Meram'da 500 m² tarla ihaleyle satılacaktır

MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077503
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : KARAHÜYÜK MAH. / LALEBAHÇE
: 500
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KONYA YENİGÜN 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karahüyük Mah. 27560 Ada, 55 Parsel, 6 Cilt, 1190 sayfa, 500,71 m2 yüz ölçümlü, 13/1376 hisseli Tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Dairemizce kamu alacağının tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince haczedilen aşağıda vasıfları belirtilen gayrimenkul aynı kanun hükümlerince açık artırma usulüyle satılacaktır.
1. Gayrimenkul Konya İli Meram İlçesi Karahüyük Mahallesi Sarıtaş Mevkii adresindedir.
2. Gayrimenkul Meram Tapu Müdürlüğünün Karahüyük Mah. 27560 Ada, 55 Parsel, 6 Cilt, 1190 sayfa, 500,71 m2 yüz ölçümlü, 13/1376 hisseli Tarla olarak kayıtlı bulunmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu yer Tarım sahası olup boş Tarla durumundadır.
3. Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 30.000,00 TL'dir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerden rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat alınacaktır. Teminat olarak; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat. (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 eksiğiyle değerlendirilecektir.)
5. Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat, satış saatinden en az 1 saat evvel Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Tüm Vergi Daireleri ortak veznesine yatırılarak karşılığında alınacak Emanet Makbuzunun Satış Komisyonu Başkanlığı'na ibraz edilmesi gerekir.
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
7. İhale Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonu Selçuklu / KONYA adresinde 27.11.2019 tarihinde saat 10.30'de yapılacaktır.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak gayrimenkul 04.12.2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ hükmündedir.