Yazdır
KONYA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Karatay'da 9.078 m² tarla icradan satılıktır

KONYA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128367
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : YARMA MAH. / KARATAY
: 9078
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/7973 Esas
Muhammen Bedeli
:
72,624 TL
Birinci Satış Günü
:
09.04.2020 14:15
İkinci Satış Günü
:
07.05.2020 14:15
Satış Yeri
:
KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT Z 18/Z 19 MEZAT SALONU Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi KARATAY/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ
2019/7973 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 479 Ada, 22 Parsel, YARMA Mahalle/Köy, 1.Satışa konu taşınmazın Tapu Kaydı:
Taşınmaz; Tapuda Konya İli Karatay ilçesi Yarma mahallesi, 70 cilt 6765 sayfada kayıtlı 479 ada 22 parsel numaralı, Tarla vasfında, 9.078,11 m² yüzölçümü ile
6976/9079(6.975,32 m²)hissesi borçlu adına
1415/9079(1.414,86 m²)hissesi borçlu adına
688/9079(687,93 m²)hissesi borçlu adına
adına müşterek hisselerle kayıtlı bulunmaktadır.
Onaylı tapu kaydının beyanlar hanesinde;
3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır.
Onaylı tapu kaydına göre Alacaklı Bankanın ipotek şerhi vardır.
2.Satışa konu taşınmazın İmar Durumu:
Satışa konu taşınmaza ait imar durum belgesine göre taşınmaz 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz 3083. S.k arazi toplulaştırması uygulaması sonucu oluşan uygulama gören parseldir.
3.Satışa konu taşınmazın Hali hazır Durumu ve Çevresel Özellikleri:
Satışa konu taşınmaz güncel olarak, Yarma Mahallesi, Kıyan Mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazda halihazırda hububat ekilidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup, hali hazır kullanımlar yeni toplulaştırma planına göre belirlenmiştir.Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara, Konya şehir merkezine uzak konumdadır.
Taşınmaz Konya-Ereğli Karayoluna 1.03 km, Yarma Mahallesine 3.20 Km. Konya Merkezi olan Valilik binasına 37,83 km uzaklıktadır.
4.Taşınmazın Zirai Özellikleri ve Değeri
Satışa konu taşınmazın Toprak yapısı killi-tınlı, derin profilli (+90 cm ve üzeri), eğimi % 0-2 olup düzdür. Taşsız drenaj ve alkalilik problemi olmayan bir taşınmazdır. Sulu şartlarda Buğday, arpa, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği ve mısır ekimine elverişlidir. Verim bakımından ortalamanın üzerinde verime sahip bir arazidir. Bölgede toplulaştırma çalışmaları tamamlandığından dolayı arazi değeri yükselmiştir.
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen taşınmaz bulunduğu mevkii, toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, taşınmazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, sulama durumu, tarım alet makineleri ile işleme,verim kabiliyeti, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı, konumu, imar durumu, şehir merkezine uzaklığı, ulaşım durumu, alt yapı hizmetlerinden istifade imkânları, arz ve talep, mevcut ekonomik şartlar vb. değerine tesir edebilecek tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak, yakın çevresinde bulunan ve benzer özellikler gösteren taşınmazların alım-satım rayiç değerleri ve satışın ihale yoluyla yapılacak olması dikkate alındığında (m² birim fiyatı 8,00 TL/m² den) keşif tarihi itibariyle toplam alanı 9.078,11 m² olan parselin tamamının değeri 72,624.88 TL olarak tespit edilmiştir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 72.624,88 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :12/12/2018 tarihli ve 39119 yevmiye nolu şerh ile 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi mevcuttur.
8- Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :
1. Satış Günü : 09/04/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 07/05/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT Z 18/Z 19 MEZAT SALONU Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak gazete ve elektronik ilanın tüm ilgililere tebliğ yerine geçmesi, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7973 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.