Yazdır

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ
2018/8786 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Konya İl, Karatay İlçe, 5755 Ada, 58 Parsel, TATLICAK Mahalle/Köy, köyönü Mevkii, Dava konusu Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Köyönü Mevkiinde 5755 ada 58 nolu parsel sayılı taşınmazın borçluya ait 3/32 hissesi satılacaktır,zeminde ve kadastro paftasında güneyi tescil harici alan ve sonrasında Konya Ereğli Karayolu (Konya Ereğli Caddesi) bulunmaktadır. Batısında Besi çiftliği, Doğu ve kuzeyinde tarımsal arazi mevcut olup,güneyinde tescil harici alanda Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:87 Karatay/Konya adresinde Camii bulunmaktadır. Parselden Konya Ereğli Karayoluna Tatlıcak Mahallesi Meskun Sahasına ve Konya şehir merkezine kolayca ulaşılmaktadır. Taşınmaz harici taksim edilmeden kısmen tarımsal amaçla fiilen kullanılmakta, kısmen boş bulunmaktadır. Üzerinde tarımsal amaçlı yapı, kuyu ve ağaç mevcut değildir.
Parselin mücavir etrafında imarsız tek katlı evler, depo, samanlık ahır ve besi çiftlikleri olarak
kullanılan yapılar ile Konya Ereğli Karayolu cephesinde talebe bağlı olarak yaptırılan Mevzii İmar
Uygulama Planları bulunmakta ve taşınmazlar çeşitli ticari amaçla, Karayoluna cephesi olmayan
taşınmazlar ise tarımsal ürün ekilerek ve besi çiftlikleri yapılarak kullanılmaktadır. Konya Ereğli
Karayolu cephesindeki parseller özellikle besicilik, Akaryakıt tesisleri, tarımsal depolama ve çeşitli
sanayi üretim için talep gören mahaldedir.
Parselin 550 m batısında Atış Poligon Yolu Sokak, 5.5 km kuzeyinde NATO üssü atış alanı,
100 m güneyinde Konya Ereğli Karayolu, 4.8 km güneydoğusunda inşa halinde Yeni Çevre yolu ile
Konya Ereğli Karayolunun kesiştiği köprülü üst geçit, 1.5 km güneybatısında Başak Mahallesi Meskun sahası bulunmaktadır. Taşınmaz Teiaş 4 Trafo Merkezine 10.5 km Konya Ereğli Karayolu ile Aslanlı Kışla Caddesi ve Adana Çevre Yolu Caddelerinin kesiştiği alt geçitli dönerli yol kavşağına 7 km, şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına 12 km uzaklıktadır.
Taşınmaz konum itibariyle Konya-Ereğli yoluna cephe olması ve etrafında evlerin ve besi çiftliklerin
bulunması değerini arttırmaktadır. Ancak dava konusu taşınmaz halihazırda zirai amaçla kullanılmakta olup, keşif anında herhangi bir mahsulün ekili olmadığı, önceki üretim sezonuna ait bitki kalıntılarının zeminde bulunduğu görülmüştür. Toprak yapısı bakımından killi-tınlı, orta derin (60-70 cm) profilli, sulama imkanı olan, buğday, arpa, mısır, gibi ürünler ekilebilen, verimi orta derecede, topoğrafik olarak % 0-1 meyilli bir özelliğe sahiptir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı, ağaç gibi muhdesat bulunmamaktadır. Hali hazırda tarla vasfında olan ve zirai faaliyette kullanılan ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Küçük Sanayi ve Yol, 1/5000 Ölçekli Planda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Yol olarak planlanmış parselin, yakın gelecekte imara açılacak olması ve bulunduğu konum değerinin tarımsal değerin oldukça üstünde olmasına neden olmaktadır.Borçlu hissesi 3/32'dir.
Adresi : Tatlıcak Mah. Köyönü Mevkii Karatay / KONYA
Özellikleri : 77.129,09 m2
İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.11.2019 tarih 12507 sayılı yazısı ekindeki imar çapında Tatlıcak Mahallesi 5758 ada 58 nolu parsel: Konya Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.07.2018 tarih 722 sayılı kararı ile onanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Küçük
Sanayi ve Yol, 1/5000 Ölçekli Planda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Yol, 1/1000 ölçekli Planda
Yol Alanında kaldığı belirtilmiştir.
- 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Yol Alanına İsabet etmekte olup Karayolları Genel Müdürlüğünden Görüş alınması gerekmektedir.
- Plan notları olmadan Uygulama yapılamaz, Plan notları olmayan alanlarda Plan ve Yönetmelik
Hükümleri uygulanacaktır. Denilmektedir.
Taşınmaz, İmar uygulaması veya arazi toplulaştırması görmemiş kadastro parselidir.
Kıymeti : 1.445.000,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 08/05/2020 günü 15:35 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 05/06/2020 günü 15:35 - 15:40 arası
Satış Yeri : Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad.Adliye Binası B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8786 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/03/2020