Yazdır

T.C.
KIRŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cinsi,mevkii,miktarı yazılı taşınmazların İİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonunda (Kırşehir SHM yazı işleri müdürü odası veya SHM duruşma salonu) 15/04/2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50'sinikarşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 13/05/2019 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50'sinikarşılamak sureti ileen çok artırana ihale yapılacaktır.

 • Taşınmazın Yeri: Cinsi: Ada-Parsel: Miktarı: Mu.Bedeli: Satış -Saati:
 • Kırşehir,Merkez,
  Kuşdilli Mah. TARLA 484-39 26.396m2 237.564,00 TL 10:00-10:10
 • Kırşehir,Merkez,
  KuşdilliMah. TARLA 1326-39 20.000m2 40.000,00TL 10:10-10:20
 • Kırşehir,Merkez,
  Kuşdilli Mah. TARLA 524-33 32.675 m2 71.885,00 TL 10:20-10:30
 • Kırşehir,Merkez,
  Kuşdilli Mah.
  TARLA 1326-18 17.700m2 35.400,00 TL 10:30-10:40
 • Kırşehir,Merkez,
  Kuşdilli Mah. TARLA 1326-37 12.300 m2 24.600,00 TL 10:40-10:50
 • Kırşehir,Merkez,
  Kuşdilli Mah. TARLA 524-29 28.424 m2 62.532,80 TL 10:50-11:00
 • Kırşehir,Merkez,
  Yenice Mah. TARLA 476-11 51.595m2 232.177,50 TL 11:00-11:10
 • Kırşehir,Merkez,
  Yenice Mah. TARLA 476-21 49.277m2 172.469,50 TL 11:10-11:20


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini T.C. Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesinde bulunan 00158007290495681 nolu hesaba en geç ihale saatine kadar yatırıp makbuzunu memurluğumuza vermeleri (elden verilecek %20 pey akçesi kabul edilmeyecektir)veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-Satışa konu taşınmazların boş tarla olduğu, Belediye İmar müdürlüğünün yazısına göre Kırşehir Belediyesi sınırları içerisinde olup , imar planı dışında kalmaktadır, taşınmazlar halen kadastro konumunu korumaktadır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.