Yazdır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/732 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul, Sarıyer İlçesi. Kilyos Köyü, Fındıklı Geçit Mevkii, 55 parsel sayılı 2.120.00m" yüzölçümlü "tarla" nitelikli taşınmazın;706,67m2 ye tekabül eden 1/3 payı.
Özellikleri : İstanbul, Sarıyer İlçesi, Kilyos Köyü, Fındıklı Geçit Mevkii, 55 parsel sayılı 2.120,OOm2 yüzölçümlü "tarla" nitelikli taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/1 000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği' ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Satışa konu Kilyos Caddesi üzerinden bağlantılı yarı toprak-yarı stabilize dar bir yol ile dere de geçilmek suretiyle, caddeye göre iç kısımda bulunan taşınmaza ulaşıldığı, halihazırda ağustos 2016 yılında hizmete giren 3. Boğaz Köprüsü(Yavuz Sultan Selim Köprüsü) nün bağlantı viyadüğünün de yakınında alt kısmında yer aldığı, caddenin diğer tarafında yakın mesafede Kilyos Mezarlığı bulunduğu, aynı cadde üzerinde kahvaltı ve et lokantaları olarak hizmet veren bahçeli açık alanlı işyerleri olduğu, yapılan tespitte taşınmazın üzerinde halen depo olarak kullanıldığı tespit olunan tek kattan ibaret yüksek tavanlı baraka/müştemilat bulunduğu, herhangi bir yapı disiplini olmaksızın ihtiyaca binaen yapıldığı anlaşılan deponun parselin 500m2 lik kısmına kurulu olduğu parsel üzerindeki deponun kısmen de 54 parsele tecavüzlü oturacak şekilde yapıldığı inşai anlamda çoğu kısmında çıkma malzemelerle cephesinde eternit dahi kullanılmış halde olan, eternit çatı örtülü şekilde kullanıldığının anlaşıldığı, bunun dışında yakın çevresinde bir adet atölye olarak kullanılan tek katlı yapı dışında herhangi bir yapılaşma bulunmadığı, çevresindeki parsellerin doğal bitki örtüsü kaplı olduğu hususları tespit edilmiştir.
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarihli ve 1892 sayılı yazısmda;"... Parsel, 11.01.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kilyos- Demirciköy- Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 2. Derece sit alanında, kısmen "Dere Taşkın Alanı" kısmen "Yol" kısmen "Sera ve Fidan Üretimi Yapılacak Alanlar" kısmen de "Park" alanı lejantında kalmaktadır.Plan notları özel hükümleri A.4.2. maddesine göre; Sera ve Fidan Üretimi Yapılacak Alanlarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından (Tarım İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü...gibi) ilgili yönetmelik hükümlerine göre tarımsal faaliyet, seracılık ve fidan üretimi yapılabilir. Bu alanlarda iskan vb. türü fonksiyon hiçbir şekilde yer alamaz. Bekçi kulübeleri 250m2 yapı alanını geçmemek koşulu ile tarım, sera ve fidan üretimine yönelik prefabrike müştemilat yapılabilir. Sabit yapı yapılamaz. Seralarda yapılanma şartları maksTAKS=0.25 ve Hmax=4.50m (tek katlıdır) dir.Plan notları genel hükümlerinin 9. maddesine göre; teknik ve sosyal donatı alanları (yol, yeşil alan, park, oyun alanı, eğitim ve sağlık tesisleri, resmi bina, belediye hizmet alanı, huzurevi, sosyal-kültürel tesisler, teknik hizmet alanları gibi) kamu mülkiyetine geçmeden uygulama yapılamaz.
İlgili yazıya konu olan parsel için imar işlem dosyasında yapılan incelemede yapı ruhsatı ve mimari proje olmadığı görülmüş, parsel üzerinde bulunan yapı veya yapılar için net alan ile ilgili bilgi bulunamamıştır." denildiği ve yazı ekinde plan paftasının gönderildiği görülmektedir.
Kıymeti : 610.560,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 18/02/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU - (1.Kat B Blok, B3-136 Numaralı Oda)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/732 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.