Yazdır
İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kastamonu/Abana'da 1.854 m² bahçe mahkemeden satılıktır

İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166065
Şehir : Kastamonu / Abana
Semt-Mahalle : KONAKÖREN MAH. / ABANA
: 1854
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 19.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İNEBOLU SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2019/19 Satış
Muhammen Bedeli
:
122,368 TL
Birinci Satış Günü
:
14.07.2020 13:50
İkinci Satış Günü
:
11.08.2020 13:50
Satış Yeri
:
İNEBOLU ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU İNEBOLU KASTAMONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İNEBOLU (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU

2019/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : Kastamonu İl, Abana İlçesi, Konakören Mahallesi, 95 Ada, 23 Parsel sayılı tapuda bahçe olarak kayıtlı 1.854,48 m² taşınmaz. Taşınmaz Abana Belediyesi sınırları içerisinde olup belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bahçe vasıflı taşınmaz 1.854,48 m2 lik alana sahiptir. Yaklaşık 227 m²'lik kısmı uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. Her ne kadar imar planı içerisinde kalan kısımlarının yapılaşma şartı ayrık nizam ve beş katlı konut alanı olsa da söz konusu 227 m²'lik alan müstakil inşaata elverişli olmayıp, kuzeyindeki komşu 4 parsel numaralı taşınmazla birleşmesi halinde oluşan yeni taşınmaza yapılaşma yapılabilecektir. Bu birleştirme ve yapılaşma iş ve işlemleri öncesinde Ankara I numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu?nun görüşü talep edilmesi gerekme olup olumlu görüş alınması ön şarttır. Ayrıca taşınmaz, imar planında Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerekli Alan (AJE) olarak işaretlenmiştir. Taşınmazın imar planı sınırları dışında kalan yaklaşık 1.627 m²'lik kısmının güneyinde, kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan ortalama 2-2,50 m genişliğinde kadastro yolu vardır. Taşınmaz her ne kadar ilçe sınırları ve yapılaşma olan alanlara yakın olsa da hâli hazırdaki; vasfı, eğimi ve yolun durumu gibi etmenler göz önünü alındığında bu alanda da inşai faaliyet yapılamayacağı, sadece bahçe olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Taşınmazın Zirai Yönden Değerlendirilmesi ise, Abana İlçesi Konakören Mahallesinin yoğun yerleşim alanında yer alan Abana İlçe Merkezine 1 km asfalt yola ek 25 metre kuş uçuşu mesafede komşu taşınmazları geçmek suretiyle ulaşılabilir konumda bulunan taşınmaz, su tutma kapasitesi yüksek killi-tınlı az taşlı toprak yapısındadır. Zirai açıdan bitki gelişimi için uygun toprak derinliğine ve fiziksel özelliklere sahip olup; yaklaşık % 10-40 arasında değişen güney-kuzey bakılı eğime sahiptir. Taşınmazın üzerinde uzun yıllardır toprak işlemek suretiyle tarımsal faaliyette bulunulmadığından üzerinde bulunan 20-25 ocak yaşında 2100.00 TL değerinde 42 ocak fındık meyve ağacının kapladığı alanın dışında kalan kısmı kısmen çok yıllık çalılıklar ve çam orman ağaçları ile kaplıdır. Satışa konu taşınmaz üzerinde bulunan orman ağaçlarının satışından 11.100.00 TL gelir eldi edilebileceği tespit edilmiştir.
Adresi : Kastamonu İl, Abana İlçesi, Konakören Mahallesi, 95 Ada, 23 Parsel
Yüzölçümü : 1.854,48 m²
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Yaklaşık 227 m² lik kısmı uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 122.368,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 14/07/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 11/08/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : İNEBOLU ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU İNEBOLU KASTAMONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.