Yazdır
KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait tarım arazisi ihale ile satılacaktır

KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094106
Şehir : Samsun / 19 Mayıs
Semt-Mahalle : YUKARIENGİZ MAH. / ONDOKUZ MAYIS BALLICA
: 91257
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 01.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HABERDE DENGE 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah.Alaçam Caddesi No: 48  55200 Atakum/SAMSUN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/ PARSEL NO. CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İDARE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
SAMSUN 19 MAYIS YUKARIENGİZ 1058/ 14 TARIM
ARAZİSİ
91.257,53 m2 TAM İMARSIZ 9.140.354,21 TL 274.210,63 TL 18.12.2019 14:00


1- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah.Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ve 27 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir),
b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı örneği ve İkametgah Belgesi,
c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve adresini bildirir belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,
sunulması zorunludur.

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah. Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Yukarı Engiz Mahallesinde yer alan 1058 Ada, 14 Parsel numaralı satış için bir şartname bedeli olan 500,00 TL. (BeşYüzTürkLirası)’nın Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6- İhale ile ilgili giderler (Vergi, KDV, Resim, Harç ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

7- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar (18.12.2019 tarih ve saat:14:00'e kadar) Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

10- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi zorunludur. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

11- İhale konusu işe ait şartname düzenlenmiş olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşmede belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları ilave edilecektir. Peşin olmayan satışlarda ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 -İhalede en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı 1.000,00 TL.(BinTürkLirası) olarak uygulanacaktır.

14 -Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz ve Lojman olarak tahsis, İşgal, Hasar, Hisse, Alan (m2), İmar, İskan, Sit, Tapu Kütüğündeki Vefa Hakkı, Şufa Hakkı, Beyan ve Şerhler vs. ve diğer durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
İLAN OLUNUR.