Yazdır

İLAN

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ(TESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

- Tekirdağ ili Kapaklı ilçesinde aşağıda özellikleri belirtilen toplam 1 adet taşınmaz ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, belirtilen gün ve saatte Genel Müdürlüğümüze bağlı Süleymanpaşa ek hizmet binası toplantı salonunda, TESKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 29.maddesine göre Açık Teklif Usulü (artırma) ile yapılacaktır.
– İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) Gerçek kişilerden;
1. Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. Çiftçilik Belgesi
3. Belediyeye borcu olmadığına dair belge
B) Tüzel Kişilerden:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü
3-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza beyannamesi,
4- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
Belgelerini bulundurmaları gerekmektedir.
- İhaleye ilişkin şartname Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde görülüp ücretsiz temin edilebilir.
- İlan olunur.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
Sıra No İli İlçesi Mah/Köy Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçüm
(m2)
Cinsi Yıllık Tahmini
Bedel (TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 Tekirdağ Kapaklı Bahçeağıl Çarmıklar 4 - 2284 25.681,00 Tarla 4.622,58 TL 18.11.2019 14:00