Yazdır

T.C. DİKİLİ İCRA DAİRESİ
2017/369 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Bilgileri : İzmir İli Dikili İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Gölcivarı Hanımçiftliği Mevkii, 382 ada, 22 parsel, 514.777,00m² yüzölçümlü, Tarla Ana Taş.nitelikli olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu İzmir ili, Dikili ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Gölcivari mevkii 382 Ada 22 Parselde kayıtlı 514.777,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kayıtlarında “Tarla” vasıflı olarak görünmektedir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşımın kadastro yolu ile sağlandığı görülmüştür. Parselin ve çevresindeki diğer parseller üzerinde yapılan inceleme neticesinde taşınmazın; yerinde oluşmuş killi-mil toprak yapısına sahip olduğu, yağmur sonrası taşınmazın su altında kalma durumunun söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz zemini jeotermal su kaynaklarına yakındır. Bazı yerlerde zeminin altındaki toprak ya tuzlu ya da süzek değildir. Bundan dolayı bu toprağa su verildiğinde suyu tamamen yerin dibine çekemez ve su toprağın birkaç metre altına sürekli birikerek tuz barındırır hale gelir. Su seviyesi sürekli yükseldiğinden bu tuz toprak yüzeyine etki ederek çoraklaşır yani verimsizleşir. Taşınmaz üzerinde sazlıkların olduğu görülmüştür. Taşınmaz mevcut haliyle tarımsal ürün yetiştirmeye uygun değildir. Taşınmaz içerisinde hayvan damları ve depolardan ibaret 15 m2,48 m2 ve 108 m2 inşaat alanlı toplam 3 adet muhdesat bulunmaktadır. İnşaat Birim m2 fiyatı 198-TL alınarak yıpranma payları %25 hesaplanmıştır. Taşınmazın konumu, topoğrafik yapısı, büyüklüğü, geometrik şekli, ulaşım imkanı, yerleşim alanına yakınlığı, taşınmazın Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının uygun olması, Bölgenin Turizm Bölgesi olması, bölgeye dışarıdan talebin fazla olması, bölgede sıcak su kaynağının mevcut olması husustan dikkate alınarak m2 birim fiyatı 60 TL olarak takdir edilmiştir. Ana taşınmaz bedeli 514.777,00 m2 X 60,00 TL/m2 = 30.886.620,00 TL ;Taşınmaz içerisindeki toplam muhdesat bedeli ise 7.128,00-TL + 2.227,50-TL+ 13.899,60-TL = 23.255.10 TL olarak belirlenmiştir. Ana taşınmaz ve muhdesat bedelleri toplamı 30.909.875.00 TL olarak belirlenmiştir.
Adresi : Gölcivarı Hanımçiftliği Mevkii İsmetpaşa Mahallesi Dikili/İzmir
Yüzölçümü :514.777,00 m2
İmar Durumu : Dikili Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/08/2019 tarih ve 5683 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı" ve "Sulama Alanı" olarak planlı alanda kalmakta olup alt ölçekli planlarının bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : Satışa konu taşınmaz ve üzerindeki muhdesat bedelleri toplamı Dikili İcra Hukuk Mahkemesinin 13/11/2018 tarih ve 2017/135 E.- 2018/110 K. Sayılı ilamı ile tespit edilen 30.909.875,00TL bedel üzerinden satılarak paraya çevrilecektir.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/12/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : DİKİLİ ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU DİKİLİ/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Dikili İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi Akkuyu Alanı Mevkii, 383 Ada, 27 Parsel, 77.331,00m² yüzölçümlü, Tarla Ana Taş.nitelikli olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu İzmir İli, Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Akkuyu Alanı mevkii 383 Ada 27 Parselde kayıtlı, 77.331,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz tapu kayıtlarında “Tarla” vasıflı olarak görünmektedir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşımın kadastro yolu ile sağlandığı görülmüştür. Dava konusu parselin ve çevresindeki diğer parseller üzerinde yapılan inceleme neticesinde taşınmazın; yerinde oluşmuş killi-mil toprak yapısına sahip olduğu, yağmur sonrası taşınmazın su altında kalma durumunun söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz zemini jeotermal su kaynaklarına yakındır. Bazı yerlerde zeminin altındaki toprak ya tuzlu ya da süzek değildir. Bundan dolayı bu toprağa su verildiğinde suyu tamamen yerin dibine çekemez ve su toprağın birkaç metre altına sürekli birikerek tuz barındırır hale gelir. Su seviyesi sürekli yükseldiğinden bu tuz toprak yüzeyine etki ederek çoraklaşır yani verimsizleşir. Taşınmaz üzerinde sazlıkların olduğu görülmüştür. Taşınmaz mevcut haliyle tarımsal ürün yetiştirmeye uygun değildir. Taşınmaz içerisinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır.Taşınmazın konumu, topoğrafik yapısı, büyüklüğü, geometrik şekli, ulaşım imkanı, yerleşim alanına yakınlığı, taşınmazın Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasının uygun olması, Bölgenin Turizm Bölgesi olması, bölgeye dışarıdan talebin fazla olması, bölgede sıcak su kaynağının mevcut olması husustan dikkate alınarak m2 birim fiyatı 60 TL olarak takdir edilmiştir.
Adresi : Akkuyu Alanı Mevkii İsmetpaşa Mahallesi Dikili/İzmir
Yüzölçümü : 77.331,00m2
İmar Durumu : Dikili Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/08/2019 tarih ve 5683 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı" ve "Sulama Alanı" olarak planlı alanda kalmakta olup alt ölçekli planlarının bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : Satışa konu taşınmaz Dikili İcra Hukuk Mahkemesinin 13/11/2018 tarih ve 2017/135 E.- 2018/110 K. Sayılı ilamı ile tespit edilen 4.639.860,00TL bedel üzerinden satılarak paraya çevrilecektir.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/12/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : DİKİLİ ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU DİKİLİ/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ :Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/369 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.