Yazdır

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün, DOSYA NO: 2019/44

1-)Tapu Kaydı: Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mah. 335 Ada 341 Parsel Mermerağıl Mevkiide bulunan çalılık vasıflı gayrimenkul.

2-)İmar Durumu ve Önemli Özellikleri:Taşınmaz, Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mah. 335 Ada 341 Parsel Mermerağıl Mevkii 335 ada 341 parsel adresindedir. Taşınmaz 8.691,37m² yüz ölçümüne sahip olup çalılık niteliğindedir. İmar planında tarım alanı olarak belirtilen bölgede kalmıştır. Üzerinde az sayıda zeytin ağacı vardır. Taşınmaz, doğu yönde yaklaşık 160m,batı yönde 163m,güney yönde92m cephelidir. Kadastral yola 50m cephesi bulunmaktadır.
a-)İhalenin yapılacağı yer gün ve saat:İnönü Cad. No: 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA
1.Artırma: 04/11/2019 tarihinde saat 14:20-14:25 arasında
2.Artırma: 11/11/2019 tarihinde saat 14:20-14:25 arasında
b-)Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri 90.000,00-TL KDV:%18’dir.
c-)Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin %40’ı ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırma da 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır
d-)Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır.Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
e-)Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden beş(5) dakika önce İcra Satış komisyonuna yatırmak zorundadırlar.Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
f-)İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
g-)Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Osmangazi SGM İcra Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
h-)İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
ı-)İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00-TL pey sürecektir.
i-)Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/44 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.12/09/2019