Yazdır

T.C.
ERDEK
İCRA DAİRESİ
2018/375 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 108 Ada, 1 Parsel, Doğanlar Mahalle/Köy, Büyük köşe Mevkii, Zeytinlik, Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı zeytinlik olup taşınmaz 1064.14m2 büyüklüğündedir.Borçlunun tapu kaydındaki hissesi 1/2 dir. Tapunun beyanlar hanesinde taşınmaz üzerinde muhtelif sayıda icrai haciz şerhleri bulunmaktadır,taşınmaz üzerinde 30-40 yaşlarında bakımsız yaklaşık 20 adet kapama zeytin ağaçları bulunmaktadır.Kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olan taşınmaz yamaç arazidir. Kadastral yolu yoktur.Karışık eğimlidir.Sığ toprak yapısında olup dere kıyısına komşudur.Taşınmaz konum olarak köy merkezine ve denize yaklaşık 1.5km uzaklıktadır.Ulaşımı kolaydır.Taşınmaz belediyenin alt yapı hizmetlerinden yararlanmamaktadır. (Borçlunun 1/2 hissesi satılacaktır)
Yüzölçümü : 1.064,14 m2
İmar Durumu : Taşınmaz iskan dışı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı dışında Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanına isabet etmektedir.Ancak Bakanlıkça uygun görülen itirazlara yönelik plan değişikliği çalışmaları sürdürülmektedir.Bu nedenle parselin son durumu henüz belli değildir.
Kıymeti : 7.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : BEYAN: 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a)bendi uygulamasına tabidir, Ayrıca tapu sicil kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 29/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ERDEK/BALIKESİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 133 Ada, 18 Parsel, Doğanlar Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Avlulu tek katlı ahşap ev Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı Avlulu Tek Katlı Ahşap Ev olup taşınmaz 150m2 büyüklüğündedir.Borçlunun tapu kaydındaki hissesi 2/9 dur.Tapunun beyanlar hanesinde taşınmaz üzerinde muhtelif sayıda icrai haciz şerhleri bulunmaktadır.Ayrıca tapunun beyanlar hanesinde taşınmaz üzerindeki tek katlı ahşap evin Ahmet Gökçe ve Ramis Gökçeye ait olduğu da belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde tek katlı yığma kargir bir yapı bulunmaktadır.Tek katlı yığma kargir yapının bir kısmı daire olarak kullanılmakta,diğer kısmı ise viran ve yıkık durumda olup kullanılacak bir durumda değildir.Daire olarak kullanılan kısım 2 oda,mutfak ve banyo+wc den oluşmaktadır.Dairenin sıva ve boyaları yapılmış,ahşap olan kapı ile p.v.c olan pencere doğramaları da takılmış durumdadır.Yer döşemesi seramik olan yapının üstü kiremit çatıdır.Yapı bahçeli nizamda olup köy içinde kalmaktadır.Yapının kullanılmayan diğer kısmının girişi ise ayrı yerden olup bu kısım virane,yıkık ve harabe bir durumdadır.Kullanılmayan bu kısmın dış cephesi harman tuğladan olup sıvasız ve boyasız bir durumdadır. Tek katlı yığma kargir yapı yaklaşık 77m2 büyüklüğündedir.Tek katlı yapı konum olarak köy merkezinde olup civarında yerleşim yerleri bulunmaktadır.Yapının güney kısmı yol olup diğer kısımları ise şahıs parselleridir. Taşınmaz konum olarak köy içinde kalmakta olup civarında yapılar bulunmaktadır.Denize yaklaşık 200m uzaklıktadır.Ulaşımı kolaydır.Taşınmaz belediyenin alt yapı hizmetlerinden yararlanmamaktadır. (Borçluya ait 2/9 hissesi satılacaktır ) MUHDESAT BİLGİLERİ : Tek katlı ahşap ev Ahmet Gökçe ve Ramis Gökçe'ye aittir
Yüzölçümü : 150 m2
İmar Durumu : Taşınmaz bugün itibariyle yürürlükte olmayan genel revizyon yapılması gereken 2002 yılında onaylanan imar planına göre söz konusu taşınmaz S-2 nizam imar adası içinde kalmakta idi.Serbest Nizam 2 kat önerilen bu alanlarda Doğanlar Köyü Plan notlarının Kullanım Alanları Başlıklı 1.maddesinde Mevcut Konut Alanları Köy Yerleşik Alanlarını Kapsayan ve Ocaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mevcut yapılaşmalar ve çekme mesafeleri göz önüne alınarak her parsel için kütle önerisi verilecek olan bu alanlarda yapılaşma nizamı Serbest olarak önerilmiş olup hmax : 6.50mt olacaktır idi.Ancak Doğanlar Mahallesi imar planları 2007 yılında şikayet üzerine incelemeden geçmiş olup Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 01.06.2007 tarih ve 3960 sayılı görüşleri ile 3621/3830 Sayılı Kıyı Kanununa göre incelenilerek bakanlık görüşü doğrultusunda imar planında revizyon yapılması gerekmektedir.Bakanlıkça uygun görülen itirazlara yönelik plan değişikliği çalışmaları sürdürülmektedir.Bu nedenle Doğanlar Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planlarında yapılması düşünülen revizyon çalışmalarına başlanılamadığı için parselin son durumu henüz belli değildir.
Kıymeti : 10.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :BEYAN: 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrası(a) bendi uygulamasına tabidir, Ayrıca tapu sicil kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 29/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ERDEK/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/375 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.