Yazdır
DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce/Merkez'de 15.600 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01059567
Şehir : Düzce / Merkez
Semt-Mahalle : HACI AHMETLER KÖYÜ / KONURALP
: 15600
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 04.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/3006 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
367,380 TL
Birinci Satış Günü
:
28.11.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ 2016/3006 TLMT.

TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :
Taşınmazların bulunduğu yer, optimum tarım koşullarında yöreye uygun tüm kültür bitkilerinin yetiştirilmesini imkânlı kılabilecek şartları içermektedir. Dava konusu taşınmazın değer hesabı açık arazi (üçlümünavebe (Buğday- Mısır (Silaj) -Balkabağı) üzerinden yapılarak değer takdir edilmiştir.Taşınmazların Değerini Tarımsal Yönden Etkileyen Faktörler: Taşınmazlar yapı olarak killitınlı toprak yapısından ibarettir. Toprak derin bir yapıya sahiptir. Taşınmazların, Erozyon, Tuzlulukve alkalilik gibi verimi olumsuz şekilde etkileyebilecek problemleri mevcut değildir. Taşınmaların eğimi %1'in altında ve düz arazi formundadır. Su tutma kapasitesi iyidir. Taşınmazlar sulu tarımaelverişli bir yapıdadır. Taşınmazların bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, ekolojik şartları yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak seçilen tarım teknikleri uygulandığında taşınmazda her yıl ürün almanın mümkün olduğu kanaatine varılmıştır.
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU : Taşınmaların tamamının yerleşik alan dışında kaldığı bildirilmiştir. Ayrıca Küçük Mehmetler köyü 79 ve Hacı Ahmetler Köyü 12 nolu parsellerin Tapu Kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve Kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmadığından müstakilen herhangi bir yapılaşmaya gidilememektedir. Küçük Mehmetler köyü 75, 119, 122 ve 225 numaralı parsellere, 1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve yakın çevresi Çevre düzeni planında "Tarımsal Nitelikli Alanlar" lejantında kalmaktadır.
TAŞINMAZLARIN SATIŞ YERİ : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Düzce ili Merkez ilçesi, Hacı Ahmet köyü, Dedeyanı mevkii, 12 parsel'de kain 15.600 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Köy merkezine yaklaşık 550, Düzce İl merkezine 5 km mesafededir. Düzce 1.Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 3,5 km mesafede, Ankara-İstanbul (TEM Otoyolu Düzce gişelerine ve D-100) karayoluna yaklaşık 5 km mesafede, yer alması nedeniyle ulaşım ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin pazarlama sorunu yoktur. Bu durum iş gücünü azaltmakta ve ürün maliyetini etkileyen girdilerin temininde ve pazarlamasında kolaylıklar sağlamaktadır.Taşınmaz bölgedeki diğer taşınmazlara da ulaşımı sağlayan köy iç yolunun 100 metre güneyinde yer almakta olup kamu eline geçmiş yola cephesi yoktur. En yakın yerleşim birimlerine yaklaşık 200 m mesafededir.Çevredeki tarımsal ve diğer endüstriyel sanayi bölgelerine yakınlığının taşınmaza % 25 oranında değer artırıcı unsur olacağı kanaatine varılmıştır.
Kıymeti : 367.380,00 TL
Yüzölçümü : 15.600 m²
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -----
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
-----------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Düzce ili Merkez ilçesi, Küçük Mehmetler köyü, Çay mevkii, 75 parsel'de kain 6.340 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz 225 parsel sayılı taşınmaz ile birbirlerine komşu sınırdaş parsellerdir. Yerleşim birimlerine yakındır. Köy merkezine yaklaşık 700m, Düzce İl merkezine 5 km mesafededir. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 3,5 km mesafede, Ankara-İstanbul (TEM Otoyolu Düzce gişelerine ve D-100) karayoluna yaklaşık 5 km mesafede, yer alması nedeniyle ulaşım ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin pazarlama sorunu yoktur. Bu durum iş gücünü azaltmakta ve ürün maliyetini etkileyen girdilerin temininde ve pazarlamasında kolaylıklar sağlamaktadır. Taşınmaz bölgedeki diğer taşınmazlara da ulaşımı sağlayan köy iç yolunun hemen kenarında ve elektrik iletim hattına yakındır. En yakın yerleşim birimlerine yaklaşık 100 m mesafededir. Çevredeki tarımsal ve diğer endüstriyel sanayi bölgelerine yakınlığı taşınmaza % 50 oranında değer artırıcı unsur olacağı kanaatine varılmıştır.
Kıymeti : 190.200,00 TL Yüzölçümü : 6.340 m2
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : -----
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
-----------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Düzce ili Merkez ilçesi, Küçük Mehmetler köyü, Çay mevkii, 79 parsel'de kain 25.260 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz Köy merkezine yaklaşık 750m, Düzce İl merkezine 5 km mesafededir. Düzce 1.Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 3,5 km mesafede, Ankara-İstanbul (TEM Otoyolu Düzce gişelerine ve D-100) karayoluna yaklaşık 5 km mesafede, yer alması nedeniyle ulaşım ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin pazarlama sorunu yoktur. Bu durum iş gücünü azaltmakta ve ürün maliyetini etkileyen girdilerin temininde ve pazarlamasında kolaylıklar sağlamaktadır. Taşınmaz bölgedeki diğer taşınmazlara da ulaşımı sağlayan köy iç yolunun 100 m güneyinde yer almakta olup kamu eline geçmiş yola cephesi yoktur. En yakın yerleşim birimlerine yaklaşık 200 m mesafededir.Çevredeki tarımsal ve diğer endüstriyel sanayi bölgelerine yakınlığının taşınmaza % 25 oranında değer artırıcı unsur olacağı kanaatine varılmıştır.
Kıymeti : 594.873,00 TL
Yüzölçümü : 25.260 m2
KDV Oranı :
%18
Kaydındaki Şerhler : -----
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
-----------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Düzce ili Merkez ilçesi, Küçük Mehmetler köyü, Çay mevkii, 225 parsel'de kain 9.360 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz 75 parsel sayılı taşınmaz ile birbirlerine komşu sınırdaş parsellerdir. Yerleşim birimlerine yakındır. Köy merkezine yaklaşık 700m, Düzce İl merkezine 5 km mesafededir. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 3,5 km mesafede, Ankara-İstanbul (TEM Otoyolu Düzce gişelerine ve D-100) karayoluna yaklaşık 5 km mesafede, yer alması nedeniyle ulaşım ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin pazarlama sorunu yoktur. Bu durum iş gücünü azaltmakta ve ürün maliyetini etkileyen girdilerin temininde ve pazarlamasında kolaylıklar sağlamaktadır. Taşınmaz bölgedeki diğer taşınmazlara da ulaşımı sağlayan köy iç yolunun hemen kenarında ve elektrik iletim hattına yakındır. En yakın yerleşim birimlerine yaklaşık 100 m mesafededir. Çevredeki tarımsal ve diğer endüstriyel sanayi bölgelerine yakınlığı taşınmaza % 50 oranında değer artırıcı unsur olacağı kanaatine varılmıştır.
Kıymeti : 264.513,60 TL
Yüzölçümü : 9.360 m2
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ------
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
-----------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Düzce ili Merkez ilçesi, Küçük Mehmetler köyü, Değirmenyanı mevkii, 122 parsel'de kain 38.560 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz 119 parsel sayılı taşınmaz ile birbirlerine komşu sınırdaş parsellerdir. Yerleşim birimlerine yakındır. Köy merkezine yaklaşık 700m, Düzce İl merkezine 5 km mesafededir. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 3,5 km mesafede, Ankara-İstanbul (TEM Otoyolu Düzce gişelerine ve D-100) karayoluna yaklaşık 5 km mesafede, yer alması nedeniyle ulaşım ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin pazarlama sorunu yoktur. Bu durum iş gücünü azaltmakta ve ürün maliyetini etkileyen girdilerin temininde ve pazarlamasında kolaylıklar sağlamaktadır. Taşınmaz bölgedeki diğer taşınmazlara da ulaşımı sağlayan köy iç yolunun hemen kenarında ve elektrik iletim hattına yakındır. En yakın yerleşim birimlerine yaklaşık 100 m mesafededir. Çevredeki tarımsal ve diğer endüstriyel sanayi bölgelerine yakınlığı taşınmaza % 50 oranında değer artırıcı unsur olacağı kanaatine varılmıştır.
Kıymeti : 1.089.705,60 TL Yüzölçümü : 38.560 m2
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : ------
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
-----------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Düzce ili Merkez ilçesi, Küçük Mehmetler köyü, Değirmenyanı mevkii, 119 parsel'de kain 12.080 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz 122 parsel sayılı taşınmaz ile birbirlerine komşu sınırdaş parsellerdir. Yerleşim birimlerine yakındır. Köy merkezine yaklaşık 700m, Düzce İl merkezine 5 km mesafededir. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 3,5 km mesafede, Ankara-İstanbul (TEM Otoyolu Düzce gişelerine ve D-100) karayoluna yaklaşık 5 km mesafede, yer alması nedeniyle ulaşım ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin pazarlama sorunu yoktur. Bu durum iş gücünü azaltmakta ve ürün maliyetini etkileyen girdilerin temininde ve pazarlamasında kolaylıklar sağlamaktadır. Taşınmaz bölgedeki diğer taşınmazlara da ulaşımı sağlayan köy iç yolunun hemen kenarında ve elektrik iletim hattına yakındır. En yakın yerleşim birimlerine yaklaşık 100 m mesafededir. Çevredeki tarımsal ve diğer endüstriyel sanayi bölgelerine yakınlığı taşınmaza % 50 oranında değer artırıcı unsur olacağı kanaatine varılmıştır.
Kıymeti : 341.380,80 TL
Yüzölçümü : 12.080 m²
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -----
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
-----------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3006 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.