Yazdır
ÇİNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çine/Karakollar'da tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇİNE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010750
Şehir : Aydın / Çine
Semt-Mahalle : KARAKOLLAR MAH. / ÇİNE
: 2477
Yayınlandığı Gazeteler

ÇİNE MADRAN 25.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/778 ESAS
Muhammen Bedeli
:
80,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.08.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
03.09.2019 10:30
Satış Yeri
:
Çİne Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Binası Kapalı Pazar Yeri Çine Aydın

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

ÇİNE

İCRA DAİRESİ

2016/778 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, 175 Ada, 96 Parsel, KARAKOLLAR Mahalle/Köy, köycivarı Mevkii, Taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında tarla olup halen tarla olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz tam hisse ile İbrahim oğlu Hasan Ali Taşkıran adına kayıtlıdır.Taşınmaz 1 sınıf tarım arazisi olup sulu tarım yapılmaktadır.İçinde halen muhtelif sebze ekilidir. Mahalle yerleşim yerine yakın ve kadastro yolu vardır. Ortalama %5-6 eğimlidir. Toprak derinliği iyi olup makineli tarıma müsaittir.Kuzay, doğu ve güney kısmı çevrili olup, 175 ada 95 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Tapu kaydında "3083 sayılı yasa kapsamında" ve "Büyük ova alanında kalmaktadır" beyanları bulunmaktadır.Taşınmaz içinde 35,00 m2 lik biriket yığma çatısı kiremit olan eski bir dam bulunmakta olup ayrıca parsel içerisinde 175 ada 95 parsele 36,00 m2 si tecavüzlü olarak yapılmış çatısı eternit olan 75,00 m2 lik dam bulunmaktadır. Taşınmazdaki besi damı tecavüzsüzlük olarak kullanılan kısım 39,00 m2 dir.Mevcut haliyle taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmakta olup 06/08/2018 keşif tarihi itibariyle taşınmazın çıplak arazi değeri;70.000,00 TL, içindeki yapıların değeri 10.000,00 TL olmak üzere toplam 80.000,00 TL dir. Bu bedelintamamı Hasan Ali Taşkıran'a aittir.Taşınmazbelediye sınırları içerisinde, 1/1000 uygulama imar planı sınırları dışında, mahalle (köy) yerleşik alan sınırları dışında, Aydın-Muğla-Denizli Planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında tarımsal arazi kullanımlarında tarım arazisi sulama alanı gösteriminde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 2.477,48 m2

Kıymeti : 80.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Çİne Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Binası Kapalı Pazar Yeri Çine Aydın
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, 175 Ada, 95 Parsel, KARAKOLLAR Mahalle/Köy, köy civarı Mevkii, taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında tarla olup halen tarla olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz tam hisse ile ibrahim oğlu hasan ali taşkıran adına kayıtlıdır.1. sınıf tarım arazisi olup sulu tarım yapılmaktadır. İçinde halen muhtelif sebze ekilidir. Mahalle yerleşim yerine yakın ve kadastro yolu vardır. Ortalama %5-6 eğimlidir. Toprak derinliği iyi olup makineli tarıma müsaittir. Kuzey, batı ve güney kısmı çevrili olup 175 ada 96 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Tapu kaydında "3083 sayılı yasa kapsamındaq" ve "Büyük ova alanında kalmaktadır" beyanları bulunmaktadır.Taşınmaz içinde 175 ada 96 parsele 39,00 m2 si tecavüzlü olarak toplamda 75,00 m2 olan dam bulunmaktadır. Taşınmazdaki besi damı tecavüzsüzlük olarak kullanılan kısım 36,00 m2 dir.Mevcut haliyle taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmakta olup 06/08/2018 keşif tarihi itibairyle taşınmazın çıplak arazi değeri 70.000,00 TL, içindeki yapıların değeri 7.000,00 TL olmak üzere toplam 77.000,00 TLdir. Bu bedelin tamamı Hasan Ali Taşkıran'a aittir.Taşınmazlar belediye sınırları içerisinde 1/1000 uygulama imar planı snırları dışında, mahalle (köy) yerleşik alan sınırları dışında, Aydın-Muğla-Denizli planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında tarımsal arazi kullanımlarında tarım arazisi sulama alanı gösteriminde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 2.481,08 m2

Kıymeti : 77.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Çine Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Binası Kapalı Pazar Yeri Çİne Aydın
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, 157 Ada, 17 Parsel, KARAKOLLAR Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Çine, Karakollar mahallesi köy içi mevkii 157 ada 17 nolu parselde kayıtlı 241,00 m2 yüzölçümündedir. Taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında avlulu kerpiç ev olarak kayıtlıdır.taşınmaz 1/2 hisse ile İbrahim oğlu Hasan Ali Taşkıran adına kayıtlıdır.Taşınmaz içerisinde 73,00 m2 lik alana sahip iki katlı betonarme nitelikli, kapı pencere doğramaları demirden, sıvalı, boyalı, çatının bir kısmı eternit bir kısmı teras olarak kullanılan mesken bulunmaktadır.Bina ve arsanın toplam değeri 110.000,00 TL dir.Evin içinde 1'er adet mahsüldar çardak asma ve incir ağacı vardır. Ağaçların toplam değeri 500,00 TLdir.Taşınmazın keşif tarihi itibariyle toplam (arsa+ev+ağaçlar) değeri:110.500,00 TL dir.Toplam değerin 1/2 si borçlu Hasan Ali Taşkıran'a ait olup hissesine düşen miktar 55.250,00 TL dir.Taşınmaz belediye sınırları içerisinde 1/1000 uygulama imar planı sınırları dışında, mahalle yerleşik alan sınırları içerisindedir. Söz konusu parselin kamuya terkli bir yola cephesi var ise yapılaşma şartı TAKS=0,40, E=0,50, HMAX=6,50, yoldan 5.00 mt çekmeli ve yan bahçe mesafesi 3.00 mt'dir.

Yüzölçümü : 241,24 m2

Kıymeti : 55.250,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : Çİne Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Binası Kapalı Pazar Yeri Çine Aydın
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Düzenlenecek satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/778 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/06/2019