Yazdır

MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MENTEŞE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra
No

Taşınmaz No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine
Hissesi (m²)

Tapu Kaydındaki Cinsi

Fiili Durumu

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedel TL

Geçici Teminat Bedeli TL

İhale Tarihi
ve Saati

1

48010103776

Yerkesik Yeniköy

200

30

474,50

Tam

Çalılık

Boş ve İşgalsizdir.

Taşınmaz tespitli yerleşim alanı içinde kalmakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı bulunmadığı bu alanda 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar planı notları geçerlidir. Yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:6,50 mt dir.

14.235,00

1.423,50

15.10.2019 - 09:30

2

48010106338

Denizoa

130

13

3.478,43

Tam

Çalılık

Boş ve İşgalsizdir.

Tespitli yerleşik alan sınırları içerisinde olmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, bu alanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunuyla 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar planı, plan notları geçerlidir.

86.960,75

8.696,00

15.10.2019 - 10:00

Sıra
No

Taşınmaz No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Kiralama Amacı

Kiralanacak Yer ve Süresi

İlk Yıl Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

3

48010106829

Akkaya

-

-

2854

13.016,11

Çamur arıtma ve kurutma tesisi

2854 parsel nmaralı taşınmazın maden ruhsat sahası dışında kalan 3.368,82 m² lik kısmı - 5 yıl

10.107,00

1.017,00

15.10.2019 - 10:30

4

48010106829

Emirbeyazıt

32

1160

1

28,17

Köfteci-Dönerci dükkanı

9 nolu dükkan - 3 yıl

18.000,00

1.800,00

15.10.2019 - 11:00

1- Yukarıdaki listede 1 ve 2 ıncı sırada özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Menteşe Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- Yukarıdaki listede 3 ve 4 uncu sırada yer alan kiralama ihalesi, 2886 S.K. 45'inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Menteşe Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdan fotokopisi veya tasdikli bir örneği, T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler de ise 2019 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği, noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak veya kiralamak istedikleri taşınmazlar için yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

4- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler resim ve harçlar ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır.

5- Satışı yapılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabii değildir.

6- 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir.Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

7- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Menteşe Emlak Müdürlüğü'nde görülebilir.

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

9- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.