Yazdır
MENTEŞE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Çalılık satışı ve işyeri kiralama işi ihale edilecektir

MENTEŞE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menteşe Emlak Müdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MENTEŞE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra
No

Taşınmaz No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine
Hissesi (m²)

Tapu Kaydındaki Cinsi

Fiili Durumu

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedel TL

Geçici Teminat Bedeli TL

İhale Tarihi
ve Saati

1

48010103776

Yerkesik Yeniköy

200

30

474,50

Tam

Çalılık

Boş ve İşgalsizdir.

Taşınmaz tespitli yerleşim alanı içinde kalmakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı bulunmadığı bu alanda 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar planı notları geçerlidir. Yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:6,50 mt dir.

14.235,00

1.423,50

15.10.2019 - 09:30

2

48010106338

Denizoa

130

13

3.478,43

Tam

Çalılık

Boş ve İşgalsizdir.

Tespitli yerleşik alan sınırları içerisinde olmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, bu alanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunuyla 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar planı, plan notları geçerlidir.

86.960,75

8.696,00

15.10.2019 - 10:00

Sıra
No

Taşınmaz No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Kiralama Amacı

Kiralanacak Yer ve Süresi

İlk Yıl Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

3

48010106829

Akkaya

-

-

2854

13.016,11

Çamur arıtma ve kurutma tesisi

2854 parsel nmaralı taşınmazın maden ruhsat sahası dışında kalan 3.368,82 m² lik kısmı - 5 yıl

10.107,00

1.017,00

15.10.2019 - 10:30

4

48010106829

Emirbeyazıt

32

1160

1

28,17

Köfteci-Dönerci dükkanı

9 nolu dükkan - 3 yıl

18.000,00

1.800,00

15.10.2019 - 11:00

1- Yukarıdaki listede 1 ve 2 ıncı sırada özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Menteşe Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- Yukarıdaki listede 3 ve 4 uncu sırada yer alan kiralama ihalesi, 2886 S.K. 45'inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Menteşe Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdan fotokopisi veya tasdikli bir örneği, T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler de ise 2019 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği, noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak veya kiralamak istedikleri taşınmazlar için yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

4- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler resim ve harçlar ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır.

5- Satışı yapılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabii değildir.

6- 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir.Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

7- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Menteşe Emlak Müdürlüğü'nde görülebilir.

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

9- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.