Yazdır

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ

2018/738 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 577 Ada, 7 Parsel, Yeşilova Mahallesinde bulunan taşınmaz, tarla vasıflıdır. İmar planı içerisinde kalmaktadır. Fakat taşınmazdaki İmar Uygulamasına yönelik Parselasyon düzenlemesi henüz tamamlamamış, Askı sürecinde itirazlar devam etmektedir. Muratpaşa Belediyesince parselde yapı ruhsat dosyası bulunmadığı belirtilmiş fakat parselde mevcut duruma göre birçok gecekondu tarzı ruhsatsız yapılar ve Ticari işletmeler bulunmaktadır. Parseldeki yapılara ulaşım asfalt yoldan sağlanmaktadır. Taşınmaz hisseli olup, borçluya ait kısmı 250/19640 hissesi satılacaktır.
Yüzölçümü : 19.598,07 m2
İmar Durumu : Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.03.2018 tarih ve 1546/E.8377 sayılı cevabi yazısı ve eklerine göre; Yeşilova Mahallesi 577 Ada 7 Parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı '' TRAFO'' alanında , ''TİCARET'' kullanımında kalmakta olup; Parselin bulunduğu bölgede parselasyon düzenlemesi, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/11/2017 tarih ve 1227 sayılı kararıyla uygun olarak, Belediyesince 29/11/2017 tarihinde askıya çıkarılmış, 28/12/2017 tarihinde askıdan indirilmiştir. Askı süresi içerisinde parselasyona ilişkin itirazlar vardır. İtirazların değerlendirme süreci devam etmektedir. Aynı yazının ilgi eki olan Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Plan ve Proje Müdürlüğüne 14.03.2018 tarih ve E.2418 sayılı yazısına göre Yeşilova Mahallesi 577 Ada 7 Parsel ile ilgili olarak Yapı Ruhsat Dosyası bulunmadığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 361.202,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 30/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Antalya Adliyesi Zemin Kat 5-6-7-8 Nolu İcra Daireleri İhale Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/738 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacaklardır.
NOT : İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında gazete ilanı ile yetinilecektir. 31/01/2019