Yazdır
MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Manavgat'ta 11.628 m² tarla icradan satılıktır

MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049180
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : SEYDİLER MAH. / MANAVGAT
: 11628
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1142 ESAS
Muhammen Bedeli
:
9,302,736 TL
Birinci Satış Günü
:
01.11.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
26.11.2019 09:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat Satış Salonu MANAVGAT / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MANAVGAT
2. İCRA DAİRESİ

2017/1142 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seydiler Mahallesi,135 ada 107 parsel numaralı taşınmaz, 11.628,42 m2 yüzölçümünde, Tarla vasfıyla tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz Antalya-Alanya Karayolu’nun 1,5 km kadar güneybatısında, Kızılağaç Turizm Merkezi’nin 1 km kadar batısında bulunmakta olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Akdeniz’e 800 m, Manavgat İlçesi’ne de 7 km mesafede olup keşif tarihinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp, parsel boş vaziyettedir. Parselin 1 km kadar doğusunda bulunan Kızılağaç Turizm Merkezi içerisindeki ana cadde üzerinde turizme yönelik, çok sayıda ticari amaçlı dükkanlar, bu caddenin güneyi ile deniz arasında kalan alan üzerinde oteller, bu caddenin kuzey tarafında ise konut amaçlı yapılar bulunmaktadır.Tamamı 11628.42 m2 olan Tarla vasıflı parsel zirai yönden; doğu, batı, kuzey ve güney sınırları benzer özelliklerdeki tarım alanları ile çevrili,%0-1 topografik eğimli, kumlu-killi silt toprak bünyesine sahip, toprak derinliği iyi, porozitesi iyi, organik madde bakımından zengin, drenaj sorunu olmayan, tarla ziraati yapılan, kuzey kısımlarındaki DSİ Manavgat sol sahil sulama kanalından sulama yapma imkanı bulunan 1. Sınıf sulak bir tarım alanı hüviyetindedir.Parsel üzerinde zirai yönden ekonomik kıymet ihtiva eden muhtesat yoktur.Taşınmazın her ne kadar imar uygulaması henüz yapılmamış olsa da, imar durumunun netleşmiş olması ve imarının da konut, ticari vb. alanlara göre daha değerli alanlardan olan otel alanı olarak belirtilmiş olması, dava konusu parselin değer artırıcı özelliklerindendir.Satışa konu parselin imarında sadece uygulama işlemlerinin yapılması eksik kalmış durumda olup, bunun dışında yapılması gereken birçok işlemi tamamlanmış durumdadır.Parselin keşif tarihi itibari ile imar planı yapılmış, imar uygulaması henüz yapılmamış,DOP kesintileri de dikkate alınarak, mevcut piyasa şartlarına göre m² birim değerinin 800,00 TL edeceği bilirkişilerce tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde 1. Ve 2. Dereceden toplam 9.000.000,00 TL ipotek bulunduğudan ipotek bedelleri ve satış masrafı toplamı olan 9.010.000,00 TL üzerinden ihaleye başlanacaktır.
Yüzölçümü : 11.628,42 m2
İmar Durumu :Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2019 tarih ve E.8080 sayılı yazısına göre Seydiler Mahallesi, 135 ada 107 parsel (eski 357 parsel) numaralı taşınmaz; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Turizm Alanı ve Side II Nolu Turizm Merkezi - Kızılağaç Bölgesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Turizm Tesis Alanları (D)” içerisinde kalmakta olup, bahse konu alanda imar uygulamasının yapılmamış olduğu da belirtilmektedir. Yazının eki plan notlarına göre, D İşaretli Turizm Tesis Alanlarında Yapılaşma Koşulları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.* Emsal (E)=0,40, TAKS=0,25 * Otellerde; En Fazla Yapı Yüksekliği= 4 Kat, Yençok=17,40 m* Tatil Köylerinde; En Fazla Yapı Yüksekliği= 2 Kat, Yençok=10,50 m * Diğer Turizm Tesislerinde; En Fazla Yapı Yüksekliği= 3 Kat, Yençok=14,00 m *En Az İfraz Şartı 40.000 m²’dir. Ancak planda bu büyüklüğün altında kalan turizm tesisi kullanımlı imar adalarında imar adasının büyüklüğü kadar tek parsel oluşabilir.
Kıymeti : 9.302.736,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 01/11/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 26/11/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat Satış Salonu MANAVGAT / ANTALYA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1142 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2019