Yazdır

HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ
HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa Ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfına ait Elikesik Mahallesi Beldibi mevkii tarla vasıflı -/452, -/453, -/457, -/458 parsel numaralı, 25,479,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, 10 yıl süreyle tarım ve hayvancılık amaçlı kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılacaktır.
2- İhale 24.07.2019 tarihinde saat 14.00’da Alanya Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye çıkartılacak olan taşınmaz için yıllık tahmini kira bedeli 20.385,00.-TL’dir.(Ayrıca ihale sonucunda belirlenecek yıllık kira bedeli x 10 yıl x binde 1,89 tutarında damga vergisi ve ilk yıl kira bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pul Bedeli alınacaktır.)
4- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden tahmini kira bedeli üzerinden %3 oranında ( 611,55 TL ) geçici teminatın aşağıda belirtilen hesaba yatırıldığına dair banka dekontuna ilaveten aşağıdaki şartlar aranır;
4.1 Gerçek ve Tüzel Kişilerden
a- T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,
b-Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c-Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri,
d-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
e-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatın Vakfın banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
f-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g-İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit….) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.
h-Zorunlu İhale şartnamesinin ücretini Vakfın banka hesabına yatırdığına dair banka dekontu,
İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzalamaya zorunlu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
5- Kira bedelleri genel şartnamede ve sözleşmede belirlenecek olan zamanlarda peşin olarak ödenecektir. Ayrıca, kiralayan ihale ilanı için verilen gazete ilanları neticesinde Basın İlan Kurumu hesabına ödenmiş olan ilan masraflarını, Vakfa ait banka hesabına “ilan masrafları” adı altında peşin olarak ödemekle yükümlüdür.
6- Herhangi bir kira gecikmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilir.
7-İhaleye katılabilmek için alınması zorunlu olan İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından aşağıda belirtilen banka hesabına yapılacak 100 TL ödemeyi içerir banka dekontu karşılığında mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından temin edilebilecektir.
Banka IBAN no: TR89 0001 0000 3939 7005 3350 03 ( ZİRAAT BANKASI)
İLAN OLUNUR.