Yazdır
HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI

Antalya/Alanya'da 25479 m2 tarla kiraya verilecektir

HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025481
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : ELİKESİK MAH. / ALANYA
: 25479
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ ALANYA 17.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hamdullah Emin Paşa Ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfına ait Elikesik Mahallesi Beldibi mevkii tarla vasıflı -/452, -/453, -/457, -/458 parsel numaralı, 25,479,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Alanya / ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alanya Kaymakamlığı toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ
HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa Ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfına ait Elikesik Mahallesi Beldibi mevkii tarla vasıflı -/452, -/453, -/457, -/458 parsel numaralı, 25,479,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, 10 yıl süreyle tarım ve hayvancılık amaçlı kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılacaktır.
2- İhale 24.07.2019 tarihinde saat 14.00’da Alanya Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye çıkartılacak olan taşınmaz için yıllık tahmini kira bedeli 20.385,00.-TL’dir.(Ayrıca ihale sonucunda belirlenecek yıllık kira bedeli x 10 yıl x binde 1,89 tutarında damga vergisi ve ilk yıl kira bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pul Bedeli alınacaktır.)
4- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden tahmini kira bedeli üzerinden %3 oranında ( 611,55 TL ) geçici teminatın aşağıda belirtilen hesaba yatırıldığına dair banka dekontuna ilaveten aşağıdaki şartlar aranır;
4.1 Gerçek ve Tüzel Kişilerden
a- T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,
b-Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c-Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri,
d-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
e-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatın Vakfın banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
f-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g-İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit….) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.
h-Zorunlu İhale şartnamesinin ücretini Vakfın banka hesabına yatırdığına dair banka dekontu,
İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzalamaya zorunlu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
5- Kira bedelleri genel şartnamede ve sözleşmede belirlenecek olan zamanlarda peşin olarak ödenecektir. Ayrıca, kiralayan ihale ilanı için verilen gazete ilanları neticesinde Basın İlan Kurumu hesabına ödenmiş olan ilan masraflarını, Vakfa ait banka hesabına “ilan masrafları” adı altında peşin olarak ödemekle yükümlüdür.
6- Herhangi bir kira gecikmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilir.
7-İhaleye katılabilmek için alınması zorunlu olan İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından aşağıda belirtilen banka hesabına yapılacak 100 TL ödemeyi içerir banka dekontu karşılığında mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından temin edilebilecektir.
Banka IBAN no: TR89 0001 0000 3939 7005 3350 03 ( ZİRAAT BANKASI)
İLAN OLUNUR.