Yazdır
ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Aksu'da tarla hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049183
Şehir : Antalya / Aksu
Semt-Mahalle : MURTUNA MAH. / AKSU
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/131 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
3,461 TL
Birinci Satış Günü
:
21.11.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANTALYA
6. İCRA DAİRESİ
2019/131 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13564 Ada, 27 Parsel, MURTUNA Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Murtuna Mahallesi, 13564 Ada, 27 Nolu Parsel Murtuna Mahallesinde, Atatürk Caddesinin ( batısında ) üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Murtuna Mahallesi, 13564 Ada, 27 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 19935,79 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13564 Ada, 27 nolu parselin 6 / 1728 Hissesinin, Borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13564 Ada, 27 nolu parselde Borçlunun 6 / 1728 Hissesine : 69,22 m2 yer isabet etmektedir.)13564 Ada, 27 nolu parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Bir Kısmı Tarım Alanı, Bir Kısmı İse Yol Olarak Görülmekte Olup Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 3.461,07 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 31/01/2017 Tarih, 248395 sayı ile ''Taşınmazda hisse hatası vardır.'' beyanı ile haciz ve ipotek şerhi vardır.Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13595 Ada, 9 Parsel, GÖKDERE Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13595 Ada, 9 Nolu Parsel Gökdere Mahallesinde, Atatürk Caddesinin ( doğusunda ) üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13595 Ada, 9 Nolu Parselin Yüz ölçümünün : 163736,60 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13595 Ada, 9 nolu parselin 6 / 1728 Hissesinin, Borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13595 Ada, 9 nolu parselde Borçlunun 6 / 1728 Hissesine : 568,53 m2 yer isabet etmektedir.)Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Bir Kısmı Tarım Alanı, Bir Kısmı İse Yol Olarak Görülmekte Olup Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 28.426,49 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 31/01/2017 tarih, 248395 sayı ile "taşınmaz hisse hatası vardır" beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13596 Ada, 11 Parsel, GÖKDERE Mahalle/Köy, TAŞINMAZIN YERİ VE MEVKİİ :Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13596 Ada, 11 Nolu Parsel Gökdere Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun doğusunda iç kısımda yer almaktadır. Alaylı - Gökdere asfalt yoluna mesafesi yaklaşık 60mt dir. Bulunduğu yerin yakınına elektrik ve su hattı getirilmiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13596 Ada, 11 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 84607,49 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13596 Ada, 11 nolu parselin 384 / 77760 Hissesinin, Borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13596 Ada, 11 nolu parselde Borçlunun 384 / 77760 Hissesine : 417,81m2 yer isabet etmektedir. ) Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 20.890,74 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 31/01/2017 tarih, 248395 sayı ile " taşınmazda hisse hatası vardır" beyan şerhi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 07/11/2016 tarih, 13860 yevmiye, 18/04/2017 tarih, 4476 yevmiye ile " İş bu taşınmazın her türlü tasarrufu serbest olup son maliki mirascı bırakmadan ölümü, kaybolması, terk veya mübadil gibi duruma düşmesi halinde taşınmaz mülkiyeti Şeyh Beyazıt Vakfı adına tescil edilir." beyan şerhleri ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13596 Ada, 13 Parsel, GÖKDERE Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13596 Ada, 13 Nolu Parsel Gökdere Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun doğusunda iç kısımda yer almaktadır. Alaylı - Gökdere asfalt yoluna mesafesi yaklaşık 100mt dir. Bulunduğu yerin yakınına elektrik ve su hattı getirilmiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13596 Ada, 13 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 47598,77 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13596 Ada, 13 nolu parselin 384 / 77760 Hissesinin, Borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13596 Ada, 13 nolu parselde Borçlu Hissesine : 235,05m2 yer isabet etmektedir. ) Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 11.752,78 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 31/01/2017 tarih, 248395 sayı ile " taşınmazda hisse hatası vardır" beyan şerhi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 22/11/2016 tarih, 14450 yevmiye, 19/04/2017 tarih, 4477 yevmiye ile " İş bu taşınmazın her türlü tasarrufu serbest olup son maliki mirascı bırakmadan ölümü, kaybolması, terk veya mübadil duruma düşmesi halinde taşınmaz mülkiyeti Şeyh Beyazıt Vakfı adına tescil edilir." beyan şerhleri ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13596 Ada, 48 Parsel, GÖKDERE Mahalle/Köy, TAŞINMAZIN YERİ VE MEVKİİ: Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13596 Ada, 48 Nolu Parsel Gökdere Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun ( doğusunda ) üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Gökdere Mahallesi, 13596 Ada, 48 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 189692,15 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13596 Ada, 48 nolu parselin 6 / 1728 Hissesinin, Borçlu, adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13596 Ada, 48 nolu parselde Borçlunun 6 / 1728 Hissesine : 658,53m2 yer isabet etmektedir.) Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 32.932,66 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 07/11/2016 tarih, 13864 yevmiye, 22/11/2016 tarih, 14452 yevmiye ile " İş bu taşınmazın her türlü tasarrufu serbest olup son maliki mirascı bırakmadan ölümü, kaybolması, terk veya mübadil duruma düşmesi halinde taşınmaz mülkiyeti Şeyh Beyazıt Vakfı adına tescil edilir." beyan şerhleri ile haciz ve ipotek şerhi vardır. (Antalya 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbir şerhinin satışa engel olmadığına dair 05/07/2019 Tarihli yazısı mevcuttur.)Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13662 Ada, 103 Parsel, ALAYLI Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 103 Nolu Parsel Alaylı Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun doğusunda iç kısımda yer almaktadır. Alaylı - Gökdere asfalt yoluna mesafesi yaklaşık 500mt dir. Bulunduğu yerin yakınına elektrik ve su hattı getirilmemiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 103 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 5616,93 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13662 Ada, 103 nolu parselin 6 / 216 Hissesinin, Borçlu, adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13662 Ada, 103 nolu parselde Borçlunun 6 / 216 Hissesine : 156,02m2 yer isabet etmektedir. )Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 6.241,03 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 03/09/2015 tarih 9972 Yevmiye ile 24/08/2016 Tarih, 11178 Yevmiye ile D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü Antalya ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün " 5403-5578 S.Y gereğince arazi tapulaştırması kapsamındadır." beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13662 Ada, 117 Parsel, ALAYLI Mahalle/Köy, TaşınmazAntalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 117 Nolu Parsel Alaylı Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun doğusunda iç kısımda yer almaktadır. Alaylı - Gökdere asfalt yoluna mesafesi yaklaşık 350 mt dir. Bulunduğu yerin yakınına elektrik ve su hattı getirilmemiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 117 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 12579,81 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13662 Ada, 117 nolu parselin 6 / 216 Hissesinin, Borçlu, adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13662 Ada, 117 nolu parselde Borçlunun 6 / 216 Hissesine : 349,44m2 yer isabet etmektedir. ) Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu :1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 13.977,56 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında "Toplulaştırma sonucu tescil edilmiş olup toprak ve tarım reformu kanununun arazi toplulaştırması ile ilgili takyitlere tabidir. " 31/03/2014 tarih 5557 yevmiye ile D.S.İ. Genel Müdürlüğü'nün "3083 sayılı yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır." 03/09/2015 tarih, 9972 yevmiye ile D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü Antalya "5403-5578 S.Y. Gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır." beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13662 Ada, 43 Parsel, ALAYLI Mahalle/Köy, TaşınmazAntalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 43 Nolu Parsel Alaylı Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun doğusunda iç kısımda yer almaktadır. Alaylı - Gökdere asfalt yoluna mesafesi yaklaşık 1000 mt dir. Bulunduğu yerin yakınına elektrik ve su hattı getirilmemiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 43 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 11001,12 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13662 Ada, 43 nolu parselin 6 / 216 Hissesinin, Borçlu, adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13662 Ada, 43 nolu parselde Borçlunun 6 / 216 Hissesine : 305,59m2 yer isabet etmektedir. )Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 12.223,46 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 24/08/2016 tarih 11178 yevmiye, 03/09/2015 Tarih, 9972 yevmiye D.S.İ. Genel Müdürlüğü ve D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü Antalya "5403-5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır." beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13662 Ada, 47 Parsel, ALAYLI Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 47 Nolu Parsel Alaylı Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun doğusunda iç kısımda yer almaktadır.Alaylı - Gökdere asfalt yoluna mesafesi yaklaşık 250mt dir. Bulunduğu yerin yakınına elektrik ve su hattı getirilmemiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13662 Ada, 47 Nolu Parselin, Yüzölçümünün : 1363,10 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13662 Ada, 47 nolu parselin 6 / 216 Hissesinin, Borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13662 Ada, 47 nolu parselde Borçlunun 6 / 216 Hissesine : 37,86m2 yer isabet etmektedir. )Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlunun zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.514,55 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında 24/08/2016 tarih 11178 yevmiye, 03/09/2015 Tarih, 9972 yevmiye D.S.İ. Genel Müdürlüğü ve D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü Antalya "5403-5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır." beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13671 Ada, 12 Parsel, ALAYLI Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13671 Ada, 12 Nolu Parsel Alaylı Mahallesinde, Alaylı - Gökdere asfalt yolunun ( batısında ) üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Alaylı Mahallesi, 13671 Ada, 12 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 3564,26m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13671 Ada, 12 nolu parselin 6 / 216 Hissesinin, borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13671 Ada, 12 nolu parselde Borçlunun 6 / 216 Hissesine : 99m2 yer isabet etmektedir. ) Parsel üzerinde borçluya ait muhtesat bulunmamaktadır. Parselde borçlu, zeminde sadece tarla olarak hissesinin olduğu tespit edildi. parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında Kaldığı Görülmekte Olup, Bu Plana Dayalı, 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 4.950,36 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında, haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13709 Ada, 157 Parsel, GÜLOLUK Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Güloluk Mahallesi, 13709 Ada, 157 Nolu Parsel Güloluk Mahallesinde, Süt Döküğü mevkiinde yer almaktadır. Güloluk Köyünün doğusunda bulunmaktadır. Güloluk Köyüne mesafesi yaklaşık 500 mt dir. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmemiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Güloluk Mahallesi, 13709 Ada, 157 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 41302,68 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13709 Ada, 157 nolu parselin 37 / 1440 Hissesinin, Borçlu,adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13709 Ada, 157 nolu parselde Borçlunun 37 / 1440 Hissesine : 1061,25 m2 yer isabet etmektedir.) Parsel üzerinde yapı ve tesis bulunmamaktadır. Parselin Tamamı Aksu Çayının Yatağında Kalmaktadır.parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu :1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında “TARIM ALANI” Olduğu Görülmekte Olup1 / 5000 Ölçekli Nazım ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 5.306,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında D.S.İ. Genel Müdürlüğü, D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü Antalya 03/09/2015 Tarih, 9972 yevmiye, 24/08/2016 Tarih, 11178 yevmiye ile "5403-5578 S.Y. Gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır." beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13709 Ada, 162 Parsel, GÜLOLUK Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Güloluk Mahallesi, 13709 Ada, 162 Nolu Parsel Güloluk Mahallesinde, Süt Döküğü mevkiinde yer almaktadır. Güloluk Köyünün doğusunda bulunmaktadır. Güloluk Köyüne mesafesi yaklaşık 500 mt dir. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmemiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Güloluk Mahallesi, 13709 Ada, 162 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 22910,96 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13709 Ada, 162 nolu parselin 37 / 1440 Hissesinin, Borçlu adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13709 Ada, 162 nolu parselde Borçlunun 37 / 1440 Hissesine : 588,68 m2 yer isabet etmektedir.) Parsel üzerinde yapı ve tesis bulunmamaktadır. Parselin Bir Kısmı Aksu Çayının Yatağında Kalmaktadır. parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında,“TARIM ALANI” Olduğu Görülmekte Olup, 1 / 5000 Ölçekli Nazım ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 5.886,84 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında D.S.İ. Genel Müdürlüğü, D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü Antalya 03/09/2015 Tarih, 9972 yevmiye, 24/08/2016 Tarih, 11178 yevmiye ile "5403-5578 S.Y. Gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır." beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, 13709 Ada, 164 Parsel, GÜLOLUK Mahalle/Köy, Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi, Güloluk Mahallesi, 13709 Ada, 164 Nolu Parsel Güloluk Mahallesinde, Süt Döküğü mevkiinde yer almaktadır. Güloluk Köyünün doğusunda bulunmaktadır. Güloluk Köyüne mesafesi yaklaşık 500 mt dir. Bulunduğu yere elektrik ve su hattı getirilmemiştir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI Tapu Kaydına Göre Antalya İli, Aksu İlçesi, Güloluk Mahallesi, 13709 Ada, 164 Nolu Parselin Yüzölçümünün : 6300,99 m2 Cinsinin : TARLA olduğu belirtilmiştir. 13709 Ada, 164 nolu parselin 37 / 1440 Hissesinin, Borçlu,adına kayıtlı olduğu görüldü. ( 13709 Ada, 164 nolu parselde Borçluya 37 / 1440 Hissesine : 161,90 m2 yer isabet etmektedir.) Parsel üzerinde yapı ve tesis bulunmamaktadır. Parselin Boş Tarla Durumunda Olduğu Görüldü. Parsel imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Topoğrafik yapısı düzgündür.
İmar Durumu : 1 / 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında,“TARIM ALANI” Olduğu Görülmekte Olup, 1 / 5000 Ölçekli Nazım ve 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 3.238,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında, D.S.İ. Genel Müdürlüğü, D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü Antalya 03/09/2015 Tarih, 9972 yevmiye, 24/08/2016 Tarih, 11178 yevmiye ile "5403-5578 S.Y. Gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır." beyan şerhi ile haciz ve ipotek şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 17/12/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : MELTEM MAH. ANTALYA İL ADALET SARAYI GİRİŞ KAT 5,6,7,8 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/131 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacaklardır. 26/08/2019

NOT : İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında gazete ilanı ile yetinilecektir.