Yazdır
KARADENİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Akçaabat Güneyköy Mahallesi'nde tarla ve ev vasıflı taşınmaz açık artırmayla satılacaktır

KARADENİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
Dosya No: 2012/49360(talimat)
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3.485,94 m2 arsa üzerinde konumlu tapu kayıtlarında “tarla ve ev“
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi 2. kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi
Dosya No: 2012/49360(talimat)

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI


TAPU KAYDI : Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Güneyköy Mahallesi, 321 parsel 325 sayfa numaralı taşınmaz.
İMAR DURUMU : Söz konusu taşınmaz Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Güneyköy Mahallesi, Ortamahalle Mevkii, 321 parseldir. Söz konusu taşınmaz 3.485,94 m2 arsa üzerinde konumlu tapu kayıtlarında “tarla ve ev“ vasfındadır. Topografik olarak eğimli arazi yapısına sahip olan taşınmaz geometrik olarak amorf formuna benzer şeklindedir. Taşınmaz ara parsel konumlu olup hali hazırda imar yoluna yaklaşık olarak 71,80 mt cephesi bulunmaktadır. Parsel komşu parsellerle sınırlı olup sınır belirleyici çit, tel, örgü vs. hiçbir sınır elemanı bulunmamaktadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın yakın çevresinde boş araziler, müstakil köy evleri ve fındık bahçeleri bulunmakta olup 1 km mesafede Sebat İlkokulu ve Sebat Ortaokulu bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım sınırlı olup özel araçlarla rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır.
MUAMMEN BEDELİ : 118.000,00-TL.dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- T
aşınmazın birinci satışı 08/10/2019 tarihinde saat 10.00 ile 10.10 arasında Yenicuma Mah. Yenicuma Cad. No:78 adresinde bulunan Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi 2. kat Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulamazsa en çok arttırılan taahhüdü baki kalmak kaydıyla 15/10/2019 tarihinde saat 10.00 ile 10.10 arası aynı yerde ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada rayiç bedelinin % 50’ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacaklarının miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Ancak; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Yasanın 94. maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

2- Arttırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelinin % 10’u olan taşınmaz için 11.800,00-TL pey akçesine 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde 1. ile 4. fıkrasında belirtilen şekilde nakden, süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat alarak Merkezimize satış saatinden önce vermeleri zorunludur.

3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4- Resmi İhale pulu, Damga vergisi, KDV, Tapu alım-satım harcı ve masraflarının tamamı, tellaliye resmi ve gayrimenkul satış masrafları alıcıya aittir.

5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6- Pey , ipotekli alacak göz önüne alınmadan sürülür. Ancak ; gayrimenkul rehni süretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususi ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeler 15 gün içerisinde Merkezimiz Satış Servisine bildirilmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilerse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü aksi takdirde ihale kararı fesh edilir ve gayrimenkul satış komisyonunca 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalkmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.


9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilir.

10- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/49360 dosya numarası ile Merkezimiz Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

11- Satışına karar verilen gayrimenkullerin üzerinde bulunan alacaklıların tapu kaydından adresleri belli olmadığından ilgililere satış ilanı tebliğ yerine geçmektedir.