Yazdır

İLAN

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 4 (Dört) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
1) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yüreğil Köyü, 1495,75- hektar alana sahip, J25-c3, J26-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 231 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta
Sağa (Y) 329000 330500 330800 329000 328000 328000 327000
Yukarı (X) 4324000 4324000 4323000 4322000 4321000 4320000 4319700
8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta
Sağa (Y) 325000 324700 323600 324000 325000 327000
Yukarı (X) 4319000 4318850 4318850 4320000 4321400 4322500

2) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Akören-Çakırköy-Sadıkbey Köyü, 951,05-hektar alana sahip, K24-b3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 285 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Poligon:1

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta
Sağa (Y) 276603 277000 277000 278000 279786 281125 279000
Yukarı (X) 4297041 4297060 4297000 4296000 4295107 4293000 4293000
8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta
Sağa (Y) 277000 273109 276615 276755
Yukarı (X) 4296000 4296000 4297425 4297360

Poligon:2

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta
Sağa (Y) 282000 282000 281250
Yukarı (X) 4293298 4293000 4293000

3) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Asmacık-Menteş Köyü, 790,73- hektar alana sahip, L24-a3, L24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 394 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa (Y) 247034 247947 248765 248765 248109 247208
Yukarı (X) 4249980 4251159 4250041 4247999 4245426 4245018

4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Dutağaç-Bekteş Köyü 2117,11- hektar alana sahip, L24-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 395 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta
Sağa (Y) 266000 266240 266000 268702 269690 266000
Yukarı (X) 4258239 4259202 4260953 4261236 4254538 4254282

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S.N İlçe Köyü / Kasabası Alan
(Hektar)
Muhammen Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) İhale Tarihi İhale Saati
1 EMİRDAĞ YÜREĞİL 1495,75 42.000,00 1.260,00 20.11.2019 11:00
2 SİNANPAŞA AKÖREN-ÇAKIRKÖY-SADIKBEY 951,05 42.000,00 1.260,00 20.11.2019 11:00
3 SANDIKLI ASMACIK-MENTEŞ 790,73 42.000,00 1.260.00 20.11.2019 11:00
4 SANDIKLI DUTAĞAÇ-BEKTEŞ 2117,11 59.250,00 1.777.50 20.11.2019 11:00

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.
İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilerileceyi Yer :Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No : 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)
Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.
Son Teklif Verme Tarih/Saati : 20/11/2019 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.
İhaleye Katılma Belgeleri :
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.
4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel Kişi İstekliler;
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.
3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve
imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
*İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.
(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)
*Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
*Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
*İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.
*Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
*İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
*Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
*İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.
*İlan olunur.