Yazdır

İ L A N

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALELERİ

  1. İhale Konusu İşler:


5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 2751,24 hektar alana sahip, 3361168 erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta
Sağa (Y) 312000 312000 316046 318571 318878 319444 321000 321000
Yukarı (X) 4491999 4495499 4495498 4492940 4494678 4495499 4495500 4492000


B) Sakarya İli, Sapanca İlçesinde bulunan, 1199,8 hektar alana sahip, 3330775 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta
Sağa (Y) 271000 271000 275000 275000
Yukarı (X) 4505000 4507999 4507999 4505000


C) Sakarya İli, Pamukova İlçesinde bulunan, 3935,57 hektar alana sahip, 3350732 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta
Sağa (Y) 260981 259802 265000 265000 258000 258000
Yukarı (X) 4486577 4489999 4490000 4483000 4483000 4485600

  1. Tahmin Edilen Bedel:

İLÇE ERİŞİM
NUMARASI
ALAN (HEKTAR) MUHAMMEN
BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ TRT SAATİNE GÖRE İHALE SAATİ
A) Akyazı 3361168 2751,24 195.090,40-TL 5.852,71-TL 11.02.2020 10:00
B) Sapanca 3330775 1199,8 109.477,70-TL 3.284,33-TL 11.02.2020 10:30
C) Pamukova 3350732 3935,57 276.125,81-TL 8.283,77-TL 11.02.2020 11:00

  1. İhale Şartname ve Eklerinin:


a) Alınacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda ismi yazılı Müdürlükte görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 IBAN numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

  1. İhalenin:


a) Yapılacağı Yer : 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı SAKARYA
b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore Açık Teklif

  1. Tekliflerin:


a) Verileceği Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 11.02.2020 Salı günü TRT saati ile İhale saatine kadar

  1. İhaleye Katılma Belgeleri:


İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;
Gerçek kişi istekliler;
1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2- Noter tasdikli imza beyannamesi
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
Tüzel Kişi İstekliler;
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 11.02.2020 Salı günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8- İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

9- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

11- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesinde bulunan TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 IBAN numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

12- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR