Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tuzla'da 82 m² çatı piyesli daire icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133331
Şehir : İstanbul / Kartal
: 82
Bulunduğu Kat : 11
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 16.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/20365 ESAS
Muhammen Bedeli
:
450,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.04.2020 13:30
İkinci Satış Günü
:
27.05.2020 13:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ

2019/20365 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı mahallesi 134 Ada, 10 parsel, 2.229,78 m2 yüzölçümlü, A Blok 2 katlı ofis ve işyeri B blok 14 katlı Betonarme Apartman ve Arsası ana taşınımaz nitelikli,2880/222978 arsa paylı B Blok 11. Normal Kat + çatı kat (49) nolu çatı piyesli meskenin tamamı. Adres Bilgileri: Tuzla Belediyesi sınırları dahilindeki parseldir. Satışı istenen ve tapu kaydı yukarıda çıkarılan taşınmaz, Aydıntepe mahallesi, Ersin Sokak, numara (8) sayılı bloklar halindeki binalı parseldir. İmar Durumu: Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki imar durum bilgilerine göre, Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesi, Ada (134) Parsel (10) numaralı taşınmaz ile alakalı, İmar Durum bilgileri, 10.07.2012-17.01.2015-28.01.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planında,Emsal: 1.75 Hmax:36,50 m., ayrık nizam yapılanma şartlarında, konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın Halihazır Durumu ve Özellikleri : Satışı istenen gayrimenkul, Tuzla İlçesi, Aydınlı mahallesi, Ada (134), Parsel (10) nolu, 2229,78 m2 yüzölçümlü, A Blok 2 katlı ofis ve işyeri b blok 14 katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmaz, mahallen, Aydıntepe mahallesi, Ersin Sokak, numara (8B) sayılı Sesalife 7 evler olarak isimlendirilen projedeki,, B Blok 11.+çatı kat (49) nolu çatı piyesli mesken nitelikli taşınmazdır. Parsel üzerinde, ikiadet blok bulunmaktadır. B Blok,20.6.2016 tarih 416/16 sayılı yeni yapı ruhsatı, 25.07.2016 tarih ve 477/16 sayılı tadilat ruhsatı ve 11.04.2019 tarih ve 140/19 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. B Blok parselin kuzey kenarında bulunmaktadır. B Blok, iki bodrum kat, zemin kat, on bir normal kat ve çatı aralı, Mimarlık hizmetlerine esas, IV.sınıf C grubu yapılardan olan betonarme karkas bir binadır. Binanın girişi zemin kat seviyesindendir. Binada toplam elli dört adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, 11.kat alanında altı adet çatı piyesli mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Söz konusu B Blok 11. +çatı kat (49) nolu çatı piyesli mesken; Mesken bina girişi arka cephesindedir. İskan edilmemektedir. Mimari projesine göre, 11. Katta antre, hol, mutfak nişi salon, yatak odası, banyo ve balkon mahalleri bulunmakta olup, 68 m2 inşaat alanlı, içten merdivenle bağlantılı çatı arasında oda ve teras mahalleri bulunmakta 30 m2 teras hariç 14 m2 inşaat alanlı olmak üzere toplam 30 m2 teras hariç 82 m2 inşaat alanlıdır. Binanın ve bağımsız bölümün inşasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmıştır. Bağımsız bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik, oda zemin döşemeleri ise laminant parke malzeme ile kaplanmıştır. Bağımsız bölüm müstakil merkezi pay ölçerli, kaloriferli ısınma türündedir. Uzak deniz manzaralıdır. Binanın asansör tesisatı bulunmaktadır. Özel güvenlikli sitenin çocuk oyun alanları, kapalı otopark alanı , spor salonu gibi sosyal donatı alanları vardır. Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgedeki parseldir.
Adresi :Aydıntepe mahallesi, Ersin Sokak, numara (8) sayılı bloklar halindeki binalı parseldir.
Yüzölçümü : 2.229,78 m2
Arsa Payı : 2880/222978
İmar Durumu : Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki imar durum bilgilerine göre, Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesi, Ada (134) Parsel (10) numaralı taşınmaz ile alakalı, İmar Durum bilgileri, 10.07.2012-17.01.2015-28.01.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planında,Emsal: 1.75 Hmax:36,50 m., ayrık nizam yapılanma şartlarında, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/04/2020 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 27/05/2020 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/20365 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.