Yazdır
SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ Saray'da 14.464 m² arsa üzerinde kerpiç ev ve müştemilat hissesi icradan satılıktır

SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119024
Şehir : Tekirdağ / Saray
Semt-Mahalle : KADIKÖY MAH. / SARAY
: 14464
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 21.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/312 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
334,605 TL
Birinci Satış Günü
:
03.03.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
30.03.2020 11:00
Satış Yeri
:
Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SARAY (TEKİRDAĞ)
İCRA DAİRESİ


2019/312 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ ili Saray ilçesi Kadıköy Köyü köy içi mevkii 1337 parsel kerpiç ev samanlık ve arsa nitelikli taşınmazın borçlu adına 1/5 hissesi satışa çıkartılmıştır.Taşınmazın toplam yüzölçümü 14465 m2 olup borçlu adına 2893 m2 lik alanı satışa konu edilmektedir. Taşınmaz tapu kayıtlarında kerpiç ev samanlık ve arsa vasfındadır. Üzerinde konutlar ile ahır, samanlık ve depo amaçlı kullanılan yapılar bulunmaktadır. % 2-3 civarında eğime sahiptir. Köy içi mevkiinde yer almaktadır. Zeminde fiili olarak büyük bölümü tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Tarımsal amaçla kullanılan bölümünde kısmen ceviz dikili alan, kısmen hububat anızı kaplı alan, kısmen sürülü alan, kısmen de sebze dikili alan bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 6 adet yapı ve 55 adet ekonomik öneme sahip ceviz fidanı bulunmaktadır. Etrafında 1-2 katlı köy evleri ile ahır, samanlık ve müştemilat gibi yapılar bulunmaktadır. Asfalt yola cehpesi bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olup belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
a) Tek katlı yığma mesken : yığma yapıdır, iç kapılar ve pencereler ahşap doğramadır. Odaların tabanı beton kaplamadır. Tavan ahşap olup üzeri kiremit kaplıdır. Mesken yaklaşık 85 m2 kullanım alanına sahiptir. Yığma yapı II-B sınıfındadır.
b)Ahır-Samanlık Depo: Depo, samanlık ve ahır olarak kullanılan yapı olup duvarları briketten yapılmış iç kısımları sıvasız dış kısımları sıvalıdır. Tabliyesi olmayan yapının üzeri ahşap kaplama ile onun üzeri de kiremit ile kaplanmıştır. Yapı yaklaşık 15 m2 kullanım alanına sahiptir. Yapı I-B sınfındadır.
c) İki katlı mesken : Mesken olarak kullanılan 2 katlı betoranme yapıdır. Her katın girişi ayrı olup 2 adet bağımsız blüm olarak kullanılmaktadır. Mantolaması,dış boyası yeni yapılan yapının percereleri PVC, iç kapıları ahşap doğrama, oda tabanları laminat, diğer alanlar seramik kaplıdır. Her bir kat 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve holden oluşmaktadır. Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Zemin kat 88 m2 1. normal kat 100 m2 olmak üzere toplam 188 m2 kullanım alanına sahiptir. III-A sınıfındadır.
d) Ahır-Samanlık-Depo: Depo, samanlık ve ahır olarak kullanılan yapı duvarları briketten yapılmış, iç ve dış kısım duvarları sıvasızdır. Tabliyesi olmayan yapının üzeri ahşap kaplama ile onun üzeri de kiremit ile kaplanmıştır. Yapı oldukça eski olup onarılması gerekmektedir. Yapı yaklaşık 100 m2 kullanım alanına sahiptir. I-B sınıfındadır.
e) Tek katlı mesken; Tek katlı betonarme yapıdır. Mantolaması, dış boyası yeni yapılan yapının pencereleri PVC iç kapıları ahşap doğrama, oda tabanları laminant, diğer alanlar seramik kaplıdır. Mesken 3 oda 1 salon , mutfak banyo ve holden oluşmaktadır. Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Mesken yaklaşık olarak 100 m2 kullanım alanına sahiptir. III-A sınıfındadır. Keşif esnasında taşınmazda ikamet eden Hüseyin METİN yapının kendisi tarafından yapıldığını beyan etmiş raporda belirtilmesini istemiştir.
f) Ahır-Samanlık Depo: Depo ve garaj olarak kullanılmaktadır. Yapının duvarları briketten yapılmıştır içi ve dış kısım duvarları sıvalıdır. Tabliyesi olmayan yapının üzerin ahşap kaplama ile onun üzeri de kiremit ile kaplanmıştır. Yapı yaklaşık 75 m 2kullanım alanına sahiptir. I-B sınıfındadır.
Adresi : Tekirdağ ili Saray ilçesi Kadıköy köyü 1337 parsel
Yüzölçümü : 2.893 m2 (Borçlunun1/5 hissesineait yüzölçüm )
İmar Durumu : Saray Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Taşınmaz kısmen Kadıköy Mahallesi İl İdare Kurulu tarafından 27/06/2001 tarih ve 657 sayılı kararı ile onaylanan köy yerleşik alanı içinde, kısmen köy yerleşik alanı ve civarı sınır içerisinde kısmen de köy yerleşik alanı ve civarı sınırı dışında kalmaktadır. Taşınmazın köy yerleşik alanı ve civarı sınır içerisinde kalan kısmında 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Plan hükümleri geçerli olup : maksimum yükseklik 9,5 m (3 kat ) maksimum kat alanı kat sayılı emsal 0,75 tir. Toprak koruma ve arazi kullanımı kanununa eklenen geçici madde 6 da 19/07/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vafı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen köy ve veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir denilmekte olduğundan köy yerleşik alanı ve civarı arasında kalan kısımda bu plan notundaki yapılanma geçerlidir. Parselin yaklaşık 216 m2 si köy yerleşik alanı ve civarı sınır dışında kaldığından herhangi bir uygulama yapılması halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 334.605,41 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 30/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/312 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/01/2020 İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR280001500158007300568250

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.