Yazdır

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

MERKEZ İLÇE HEPKEBİRLER MAHALLESİ ŞAMLIOĞLU SOKAK 282 ADA 36 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

1- İlimiz Merkez İlçe Hepkebirler Mahallesi Şamlıoğlu Sokak 282 Ada 36 Parselde kayıtlı bulunan, 420,57 m² yüzölçümlü vasfı bahçeli ahşap ev (Eski Eser Tescilli Zemin ile Bir Katlı Osmanlı-Tahir Efendi Konağı) olan taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 3 yıl süreli kiraya verilecektir.
2- Bahse konu olan taşınmazın muhammen bedeli 2.100,00 TL, olup; geçici teminatı 2.268,00 TL’dir.
3- İhale 24.09.2019 Salı günü saat 11:20’de, Valilik Binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 23.09.2019 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.
6- İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
7- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
İlan olunur.