Yazdır

İLAN
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra
No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada
No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Takbis / Zemin No
Bağımsız Bölüm No / Niteliği Blok /Kat / Daire No Bağımsız Bölüm Yüzölçümü
(Brüt m2)
Bağımsız Bölüm Arsa Payı /
Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu
Tahmini
Satış Bedeli (TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale Saati


1


Antalya


Kumluca


Bağlık (Yeni Mah.)

6 katlı betonarme yapının 6 ncı katında yer alan 1 nolu konut25611.582,3866429358


115
Mesken
4
/
6
/
1


755

40/2400
/
117

Arsa (Ticaret Alanı )


115.000,00


11.500,00


17.12.2019


09:00


2


Antalya


Kumluca


Bağlık (Yeni Mah.)
6 katlı betonarme yapının 6 ncı katında yer alan 2 nolu konut


25611.582,3866429358


115
Mesken
4
/
6
/
2


755

36/2400
/
106

Arsa (Ticaret Alanı )


105.000,00


10.500,00

17.12.2019


09:30


3


Antalya


Kumluca

Bağlık (Yeni Mah.)
6 katlı betonarme yapının 6 ncı katında yer alan 3 nolu konut


25611.582,3866429358


115
Mesken
4
/
6
/
3


755

47/2400
/
136

Arsa (Ticaret Alanı )


130.000,00


13.000,00

17.12.2019


10:00


4


Antalya


Kumluca

Bağlık (Yeni Mah.)
6 katlı betonarme yapının 6 ncı katında yer alan 4 nolu konut


25611.582,3866429358


115
Mesken
4
/
6
/
4


755

43/2400
/
125

Arsa (Ticaret Alanı )


125.000,00


12.500,00

17.12.2019


10:30


5


Antalya


Kumluca

Bağlık (Yeni Mah.)
6 katlı betonarme yapının 6 ncı katında yer alan 5 nolu konut


25611.582,3866429358


115
Mesken
4
/
6
/
5


755

44/2400
/
130

Arsa (Ticaret Alanı )


130.000,00


13.000,00

17.12.2019


11:00


6


Antalya


Kumluca

Bağlık (Yeni Mah.)
6 katlı betonarme yapının 6 ncı katında yer alan 6 nolu konut


25611.582,3866429358


115
Mesken
4
/
6
/
6


755

29/2400
/
85

Arsa (Ticaret Alanı )


85.000,00


8.500,00

17.12.2019


11:30


7


Antalya


Kumluca

Bağlık (Yeni Mah.)
6 katlı betonarme yapının 6 ncı katında yer alan 7 nolu konut


25611.582,3866429358


115
Mesken
4
/
6
/
7


755

19/2400
/
56

Arsa (Ticaret Alanı )


65.000,00


6.500,00

17.12.2019


12:00


1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar (115 Bağımsız Bölüm no üzerinde yer alan konutlar) Kumluca Milli Emlak Şefliği Odasında, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2- (1) 3, 5 ve 6 ncı sırada belirtilen konutlar boş olup, diğer 1, 2, 4 ve 7 nci sıradaki konutlar ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmaktadır.
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,

ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
3- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2019) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kumluca Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.
7- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://antalya.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari-i-88882 internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 242 887 29 40
8- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
9- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.