Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Tuzla'da çatı piyesli daire icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082169
Şehir : İstanbul / Tuzla
Semt-Mahalle : ORHANLI MAH. / ORHANLI
: 74
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/26 TALİMAT
Muhammen Bedeli
:
220,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.12.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
20.01.2020 15:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu , İstanbul Anadolu Adalet SarayıKartal / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

2019/26 TALİMAT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 6630 Ada 2 Parselde kain kat irtifaklı, 3000/302173 Arsa Paylı, 3.021,73 m2 Ana Taşınmaz yüz ölçümlü, B Blok 4. Kat 42 Bağımsız Bölüm No'lu Çatı Piyesli Konut nitelikli taşınmaz.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışı yapılacak olan taşınmazın bulunduğu bölge kısmen konut, kısmen sanayi amaçlı binaların ve boş arsaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları kısmen tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Şehir merkezine uzak konumdadır. Bölge sosyal açıdan alt gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Taşınmazın yakın çevresinde; Orhanlı Hacı Ahmet Camii ve Akfırat Kirazlı Mahallesi Behice Çizmeci Camii bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunan B Blok ile ilgili Tuzla Tapu Müdürlüğü TKGM dijital arşivinden yapılan araştırmada, binanın kat irtifakına esas mimari tadilat projesinin 30.01.2014 tarih ve 15/211 sayı ile onaylandığı, Tuzla Belediyesi Dijital İmar Arşivinden yapılan araştırmada binanın Yeni Yapı Ruhsatının Talebe Yurdu için düzenlendiği fakat onaysız olduğu, mevcut Yapı + Kat İlavesi ruhsatının 03.05.2013 tarih 241/13 sayı ile, Tadilat Ruhsatının 26.03.2014 tarih 294/14 sayı ile ve 2. Tadilat Ruhsatının 16.05.2015 tarih tarih 275/15 sayı ile verildiği görülmüştür. Taşınmazın Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır. Son Tadilat Ruhsatına göre ana gayrimenkul 2 yol altı ve 5 yol üstü olmak üzere 7 katlıdır. Ruhsata göre emsal dahili inşaat alanı 42 adet daire için ortak alan dahil 3.337,60 m2 olarak verilmiştir. Yapı sınıfı III-B'dir. 2013 tarihinden önce taşınmaz inşaatına ruhsatsız olarak başlandığına daire yapı tatil tutanağı ve encümen kararları bulunmaktadır. Yapılan incelemede aykırılıkların kısmen giderilerek ve gerekli para cezası için teminat verilerek ile yapı ruhsatı alındığı anlaşılmıştır. Onaylı mimari projeye göre binanın 2. bodrum katında kapalı otopark, sığınak ve su deposu; 1. bodrum katına 2 adet daire, binaya ait depo ve zemin katta yer alan 2 adet daireye ait oda bölümleri; zemin katında 6 adet daire, 2 adet ters dubleks daire ve bina girişi, 1. ila 3. normal katlarında her katta 8'er adet daire; 4. normal katında 8 adet çatı piyesli daire olmak üzere toplam 42 adet bağımsız bölüm vardır. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede ana gayrimenkulün bina girişinin vaziyet planı üzerinde ve mahallinde kuzeydoğu cepheden ve Cansu Sokak üzerinden verildiği tespit edilmiştir. Bina giriş kapısı alüminyum profil ve camdır. Binada 2 adet yolcu asansörü bulunmaktadır. Bina dış cephesi su bazlı dış cephe boyalıdır. Bina yaklaşık 5 yaşındadır. B Blok 4. Kat 42 No'lu Bağımsız Bölüm : keşif tarihinde boş olduğundan içine girilememiş olup, mimari projesine göre vaziyet planındaki ve mahallindeki bina girişine göre sağdan birinci dairedir. Onaylı mimari projesine göre konu taşınmaz normal katında; salon + mutfak nişi, banyo ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmakta ve brüt 44 m2 alanlı, çatı kanıda ise sandık odası ve teras hacimlerinden oluşmakta ve brüt 44 m2 alanlı, çatı takında ise sandık odası ve teras hacimlerinden oluşmakta ve brüt 10 m2 + 20 m2 teras alanlıdır. Taşınmazın toplam alanı 54 m2 + 20 m2 teras şeklindedir. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın normal katında balkon olarak gösterilen hacmin tüm katlarda iç hacme ilave edildiği gözlemlenmiş olup taşınmazın normal katının 1 + 1 tertibine getirildiği düşünülmektedir. Taşınmazın sıcak su ve ısınma ihtiyacı doğal gaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır. Söz konusu; B Blok 3000/302173 Arsa Paylı, 4. Katta bulunan 42 No'lu "Çatı Piyesli Konut" nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 30 m2'dir.
Adresi : Mescit Mah. Cansu Sok. No:3 Blok:B K:4 D:42 Tuzla / İSTANBUL
Arsa Payı : 3000/302173
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
İmar Durumu : Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07/02/2019 tarihli, E.5130 sayılı cevabi yazısı ile; söz konusu taşınmaz, 1/1000 ölçekli, 28/05/2013-17/03/2017 tasdik tarihli, Orhanlı 1 Nolu Uygulama İmar Planı Revizyonunda Emsal:1.20 , Hmax:4 kat yapılanma şartında konut alanında kalmaktadır. Min. 900 m2 parsel büyüklüğünü sağlayan parsellere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylı ayrıntılı jeoteknik etüdü uygun olduğu takdirde Hmax:5 kat (18.00 m) ve E=1.50 olacak şekilde ruhsat verilebilir denilmektedir.
Kaydındaki Şerhler : Beyan ; 18/06/2015 Tarih, 11004 Yevmiye : Yönetim Planı. Diğer mükellefiyetler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/12/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 20/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu , İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kartal / İSTANBUL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu satış ilanı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ imkansızlığı durumunda ilanen tebliğ yerine (İİK. 127 mad.) kaim sayılacaktır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/26 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.